เรียนท่านสมาชิกฯ ที่ชำระเงินผ่านทางธนาคารทหารไทยฯ ประจำเดือน พ.ย.58 ทาง กฌป.สก.ทบ. ขอแจ้งให้สมาชิกทราบเนื่องจากข้อมูลระบบการหักเงินทางธนาคารฯ เกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถหักเงินได้ทันในวันที่ 23 พ.ย.58 ซึ่งจะหักเงินได้ในวันที่ 25 พ.ย.58 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราค่าบำรุงศพ

ประจำเดือนธันวาคม 2558

230 บาท
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนตุลาคม 2558 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนกันยายน 2558 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2558 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สก.ทบ. 24 ส.ค. 2558
2 กง. ทหาร 24 ส.ค. 2558
3 ขส.ทบ. 18 ส.ค. 2558
4 วพม. 14 ส.ค. 2558
5 สพธ. 6 ส.ค. 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 นาย ดาวรอย อินโต นาย ไกรสร อินโต 198,664.50 19 พ.ย. 2558 24 พ.ย. 2558
2 นาง ขอม ไทยฤทธิ์ นาง ยุพา สุขแจ่มศรี 199,301.00 18 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2558
3 นาง สุมิตรา เจริญสุข นาย อัครเดช เจริญสุข 198,901.00 18 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2558
4 นาง เข็มทอง เพ็งอุดม พ.ต. ยุทธการ เพ็งอดม 198,893.00 18 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2558
5 นาง เปรม ม่วงพันธุ์ ส.อ. อาคม ม่วงพันธุ์ 198,901.50 18 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.น.ฐ. 24 ส.ค. 2558
2 ศซส.สพ.ทบ. 21 ส.ค. 2558
3 สด.ล.ป. 18 ส.ค. 2558
4 สด.ต.ก. 13 ส.ค. 2558
5 จทบ.บ.ร. 1 ส.ค. 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. บุญชู อาศจินดา นาง เพียง อาศจินดา 195,651 จทบ.ก.จ. 25 ส.ค. 2558
2 นาง มู่ลี่ ใคร่ครวญ ร.ต. ยงยุทธ ใคร่ครวญ 199,008 ป.พัน.109 11 พ.ย. 2558
3 นาง ผล สง่างาม นาง กาญจนา จีรังสวัสดิ์ 199,004 มทบ.13 11 พ.ย. 2558
4 นาง จำเนียร โฉมอุดม พ.ต. ผดุงศักดิ์ โฉมอุดม 199,004 มทบ.13 11 พ.ย. 2558
5 นาย สิงห์โต พิมหอม ร.ต. สมเกียรติ พิมหอม 199,005 มทบ.36 11 พ.ย. 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ระยะเวลา 21 กันยายน 2558 - 20 ตุลาคม 2558

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน 2558 - ตุลาคม 2558

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 346 1131 436936 438409 21 มิ.ย. 58
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 796 796
ถึงแก่กรรม 2 11 447 460 11
ถอนสภาพ - - 480 480 11
คืนสภาพ - - 259 259
ยอดยกไป ส.ค. 58 340 1120 437064 438524 ณ 22 ก.ค. 58
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ย. 58 จำนวน 438,409 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ต.ค. 58 จำนวน 438,524 ราย

เพิ่มขึ้น 115 ราย

กำหนดการฌาปณกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn