คำถาม
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินผลประโยชน์
สมาชิก สามารถส่งเจตนา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเปลี่ยนแปลง ผู้รับผลประโยชน์ ทางระบบ website หรือ line และหรือช่องทางอื่น ๆ ได้หรือไม่ครับ
จากคุณ พ.อ.สุรชัย เกิดศักดิ์ 15/07/2019 13:40:42
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกสามารถทำเรื่องได้ที่ มทบ.ในพื้นที่ หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ สมาชิกจะแจ้งเปลี่ยนทาง website ไม่ได้ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 22/07/2019 09:33:48