กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
โทร. 0-2654-7400 สื่อสาร. 98788 แฟกซ์. 0-2654-7474
ลำดับ รายละเอียด
ชั้น เบอร์ตรง
เบอร์สื่อสาร
เบอร์ภายใน
1 ผอ.กฌป.สก.ทบ.
3 0-2282-1777
0-2654-7444
98799
7444,7456
Fax 0-2282-1777กด0
2 รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.
3 0-2282-6620
0-2654-7411
98781
7411,6414
3 แผนกการเงิน
2 0-2654-7433

7433(หน.การเงิน)
6400(ที่ปรึกษาแผนกการเงิน)
6434 ,6437(รับเช็ค)
6436,6440,6442,6499(ส่วนบัญชีและตรวจสอบการเงิน)
6403,6405(เคาน์เตอร์รับเงิน)
4 เคาน์เตอร์รับชำระเงิน
1 -
-
6403,6405
5 แผนกพิธี
1 0-2654-7447
0-2281-1061
98739
7447(หน.พิธี)
6448(ประชาสัมพันธ์)
6451
6446 (บก.แผนก,สนง.ขนส่ง)
6476(ห้อง ร.ป.ภ.)
Fax.0-2282-6889
6 แผนกสมาชิก
1 0-2654-7455
0-2282-7644
0-2282-9281
98785,98782,98788
7455(หน.สมาชิก)
6458,6405,6403(บก.แผนกสมาชิก)
6406(สวัสดิการสาร)
Fax 0-2654-7463
7 ส่วนรับสมัคร One Stop Service
1 0-2654-7488
98848
7488(หน.ส่วน)
6491,6457,6489,6463
8 ส่วนถอนสภาพ - คืนสภาพ
2 -
-
6472,6473,6479
9 ส่วนแจ้งถึงแก่กรรม
2 -
-
6490(หน.ส่วน)
6493,6494
10 ส่วนบัญชีรายบุคคล
2 -
-
6435(หน.ส่วน)
6462,6428,6429(ธนาคาร)
6459(ธนาณัติ)
6404,6407,6408,6464(รายบุคคล)
11 ส่วนตรวจสอบทายาท
3 -
98783
6477(หน.ส่วน)
6478,6480
12 สำนักงานคอมพิวเตอร์
4 0-2654-7466

98787
7466(หน.ส่วน)
6469,6470
Fax 0-2282-9281
13 หมายเลข ONLINE
4 0-2282-6107
98639,98767
โทรทหาร 5313704,5381311
14 ส่วนตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินหน่วย
4 -
-
6461,6465,6467,6468
15 บก.กฌป.สก.ทบ.
3 0-2654-7422
0-2654-7423
98784
7423(หน.กำลังพล)
7422(หน.ส่งกำลัง)
6412,6474,6497(ส่งกำลัง)
6416,6417,6424(ธุรการกำลังพล)
6425(รับ - ส่งหนังสือ กฌป.ฯ ชั้น1)
Fax 0-2281-5076
17 ทดสอบ...
11 022222222333
022222222333
0222333


 
 
เกี่ยวกับกองฌาปนกิจ สก.ทบ.  l  กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  l  กิจการฌาปนสถาน ทบ.  l  ติดต่อเรา
 จำนวนผู้เข้าชม    253544   
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
ถนนนครสวรรค์ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2654-7400