๓.๑ เมื่อทางราชการได้จัดตั้งกรมสวัสดิการทหารบกขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๑ โดยให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพของทหารบก และการฌาปนกิจ องค์การฌาปนกิจของกองทัพบก และได้แปรสภาพเป็นกองไปขึ้นกับ แผนกที่ ๔ กรมสวัสดิการทหารบก ตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๑๓๗/๑๒๐๕ ลง ๑ ตุลาคม ๒๔๙๐ จึงได้ขยายการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ ไปถึงครอบครัว เครือญาติ พร้อมทั้งได้โอนงานสมาชิกฌาปนกิจส่วนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และคนงานจากหน่วยต่างๆมารวมกัน โดยกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้ดำเนินการเอง และได้ขยายการรับสมัครสมาชิกไปถึงครอบครัว และเครือญาติ ของสมาชิกส่วนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรด้วย เช่นเดียวกับส่วนสัญญาบัตร  

  .๒ ในปี พ.ศ.๒๔๙๒ กองทัพบก ได้ประกาศยกเลิกข้อบังคับกองทัพบก ว่าด้วยองค์การฌาปนกิจของกองทัพบก ลง ๒ กรกฎาคม ๒๔๙๐ และได้ประกาศใช้ข้อบังคับกองทัพบกว่าด้วยการฌาปนกิจ พ.ศ. ๒๔๙๒ แทน สาระสำคัญในข้อบังคับกองทัพบก ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็คือ การมอบความรับผิดชอบในการอำนวยการเกี่ยวกับกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งสิ้น ซึ่งหมายถึงการรวมองค์การฌาปนกิจของหน่วยต่างๆในกองทัพบก ให้กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเป็นส่วนรวม และได้กำหนดให้มีส่วนสมาชิกฌาปนกิจเพิ่มขึ้น โดยแบ่งส่วนสมาชิกออกเป็น ๔ ส่วน คือ
- ส่วนฌาปนกิจข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
- ส่วนฌาปนกิจครอบครัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
- ส่วนฌาปนกิจข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และคนงาน
- ส่วนฌาปนกิจครอบครัวข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและคนงาน
 

  ๓.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้พิจารณาเห็นว่า การแบ่งส่วนสมาชิกออกเป็น ๔ ส่วนทำให้จำนวนสมาชิกมีน้อย เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินสงเคราะห์น้อยตามจำนวนสมาชิก จึงได้ออกระเบียบแก้ไขให้รวมส่วนข้าราชการ และส่วนครอบครัวชั้นสัญญาบัตรเป็นส่วนเดียวกัน เรียกว่า ส่วนสัญญาบัตร และรวมส่วนข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร และคนงาน กับส่วนครอบครัวข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร และคนงานเป็นส่วนเดียวกันเรียกว่า ส่วนต่ำกว่าสัญญาบัตร  

  ๓.๔ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ทางราชการได้ตราพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ขึ้น เนื่องจากปรากฏว่า ส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถดำเนินกิจการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปตามรูปแบบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๗ ลง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ได้ ประกอบกับบทบัญญัติบางข้อของประกาศดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น  

  ๓.๕ ในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดระเบียบการดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การควบคุมและการเลิกกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจขึ้น และในมาตรา ๔๒ หากส่วนราชการใดจะดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติในมาตรา ๔๓ กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๗ ขึ้น ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๗ โดย พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น  

  ๓.๖ การขึ้นทะเบียน ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนต่อกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๑ ตามใบสำคัญทะเบียนเลขที่ ๐๐/๑๓๔๓ แม้จะได้จดทะเบียนต่อกรมประชาสงเคราะห์แล้ว การดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ยังคงใช้ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อไปอีก โดยมี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเป็นประธานกรรมการ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมสวัสดิการทหารบก เป็นกรรมการ หัวหน้ากองการฌาปนกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าแผนกสมาชิกเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  ๓.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ พล.อ.วิมล วงศ์วานิช ผู้บัญชาการทหารบก พิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ตามที่กำหนดไว้เดิม รวมทั้งวิธีปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของส่วนราชการ องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๗ เห็นสมควรให้มีการแก้ไขระเบียบใหม่จึงได้กำหนดระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ขึ้น สาระสำคัญหมวดที่ ๑ อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ข้อ.๘  

  ๓.๘ คณะกรรมการดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก ประกอบด้วย

- ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล เป็นรองประธานกรรมการ
- เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นรองประธานกรรมการ
- เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นรองประธานกรรมการ
- รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นรองประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นรองประธานกรรมการ
- หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงกรมสวัสดิการทหารบก เป็นกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองการปกครอง กรมกำลังพลทหารบก เป็นกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองตรวจพิเศษสำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก เป็นกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการเงินทหารบก เป็นกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองพระธรรมนูญกรมสารบรรณทหารบก เป็นกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองตรวจกิจทั่วไป กรมจเรทหารบก เป็นกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นกรรมการ และเลขานุการ
- รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรมสวัสดิการทหารบก
- หัวหน้าแผนกสมาชิก กองการฌาปนกิจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรมสวัสดิการทหารบก
- หัวหน้าแผนกพิธี กองการฌาปนกิจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรมสวัสดิการทหารบก
- หัวหน้าแผนกการเงินฌาปนกิจ กองการฌาปนกิจ เป็นกรรมการและเหรัญญิก กรมสวัสดิการทหารบก
ปัจจุบัน ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบอำนาจการประชุม คณะกรรมการดำเนินกิจการ การฌาปนกิจ สงเคราะห์ กองทัพบก ให้กับ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกำลังพล/รองประธานกรรมการ มีอำนาจในการกำหนด ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน ผู้บัญชาการทหารบก/ประธานกรรมการ,สั่งการ คณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และ อนุมัติหลักการเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการ การฌาปนกิจ สงเคราะห์กองทัพบก ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๓๗๐๒ ลง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
 

  ๓.๙ ระเบียบและคำสั่งที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก จนถึงปัจจุบันออกบังคับใช้รวม ๒๙ ฉบับ
๑. ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการฌาปนกิจที่ ๓ ๕๖๙๙/๕๖๙๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๘๙
๒. ข้อบังคับกองทัพบกว่าด้วยการฌาปนกิจ พ.ศ. ๒๔๙๒
๓. คำสั่งกองทัพบก ที่ ๙๙/๘๒๔๑ ลง ๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๓ เรื่องกำหนดความรับผิดชอบในหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฌาปนกิจ
๔. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจ พ.ศ. ๒๔๙๙ ประกาศ ณ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙
๕. คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๙๔/๑๔๙๙๕ เรื่อง แก้ระเบียบกองทัพบก สั่ง ณ ๓ สิงหาคม ๒๕๐๐
๖. คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๙๔/๑๔๙๙๖ เรื่อง ให้ระงับการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจประเภทวิสามัญและกิตติมศักดิ์ไว้ชั่วคราว สั่ง ณ ๓ สิงหาคม ๒๕๐๐
๗. ประกาศกองทัพบก เรื่อง ขอเชิญชวนสมาชิกฌาปนกิจตลอดชีพเปลี่ยนประเภทเป็นประเภทสามัญ ประกาศ ณ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๑
๘.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๑๓/๑๗๙๒๒ เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อจัดการศพสมาชิกฌาปนกิจ กองทัพบก ลง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๑
๙. คำสั่งกองทัพบก (คำสั่งชี้แจง) ที่ ๔๓/๒๖๖๕๔ เรื่อง ให้ใช้ใบแจ้งการหักเงิน สั่ง ณ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
๑๐. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงศพสมาชิกฌาปนกิจ กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๐๔
๑๑. คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๘๙/๙๖๗๑ เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจกองทัพบก ลง ๒ สิงหาคม ๒๕๐๔
๑๒. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖
๑๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงศพสมาชิกฌาปนกิจกองทัพบก (ฉบับที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๐๖
๑๔. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙
๑๕. คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๒๔/๒๕๑๕ เรื่อง ให้หน่วยทหารส่งเงินค่าบำรุงศพสมาชิกฌาปนกิจกองทัพบก ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด ลง ๔ กันยายน ๒๕๑๕
๑๖. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๒๐
๑๗. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
๑๘. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๙. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒
๒๐. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๖
๒๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๘
๒๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๘
๒๔. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๕. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒๖. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๒๗. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๒
๒๘. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๔๓
๒๙. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
 


 

 
 
เกี่ยวกับกองฌาปนกิจ สก.ทบ.  l  กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  l  กิจการฌาปนสถาน ทบ.  l  ติดต่อเรา
 จำนวนผู้เข้าชม    246295   
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
ถนนนครสวรรค์ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2654-7400