เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2560

220 บาท
  • ประจำเดือนมกราคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนตุลาคม 2559 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนกันยายน 2559 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 4 ม.ค. 2560
2 รอ. 30 ธ.ค. 2559
3 สปช.ทบ. 30 ธ.ค. 2559
4 สพธ. 30 ธ.ค. 2559
5 วพม. 30 ธ.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. ปรีชา บุญอำพล นาง เพ็ญพยงค์ บุญอำพล 202,641.00 15 ก.พ. 2560
2 ร.ท. สมปอง คล้อยแสง นาง สุรัชนี คล้อยแสง 202,429.00 15 ก.พ. 2560
3 ร.ต. ไพฑูรย์ เสวตวิหารี นาย สิทธินนท์ เสวตวิหารี 202,429.50 15 ก.พ. 2560
4 น.ส. ประจวบจิตต์ สีหสิทธิ์ นาง วิมลวิภา แสงสว่าง 202,802.00 15 ก.พ. 2560
5 นาง วิจิตร ขำคมนิกร พ.อ.หญิง จารุณี ขำคมนิกร 202,430.00 15 ก.พ. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 10 ม.ค. 2560
2 สด.พ.จ. 4 ม.ค. 2560
3 กรม.ทพ.22 30 ธ.ค. 2559
4 สด.อ.บ. 30 ธ.ค. 2559
5 สด.ม.ค. 30 ธ.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. ถาวร ชุมชิต นาง นุชนารถ ชุมชิต 202,235 มทบ.21 15 ก.พ. 2560
2 พ.ท. บุญเลิศ สุทธิสุวรรณ นาง นวลปราง สุทธิสุวรรณ , พ.ต. บุญรุ่ง สุทธิสุวรรณ 202,018 มทบ.210 15 ก.พ. 2560
3 พ.ต. สุรสิทธิ์ เบ็ญจพันธุ์ นาง ณัฐกร ใจเที่ยง 202,488 มทบ.44 15 ก.พ. 2560
4 ร.ต. วัชระ จำปาโพธิ์ นาง ราตรี จำปาโพธิ์ 202,465 มทบ.24 15 ก.พ. 2560
5 ร.ต. สมศักดิ์ ชัยชนะ นาง พัชราภรณ์ เอี่ยมสะอาด 202,249 มทบ.33 15 ก.พ. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม 2560 ระยะเวลา 21 ธันวาคม 2559 - 20 มกราคม 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 312 1,018 444,016 445,346 21 ธ.ค. 59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,369 1,369
ถึงแก่กรรม 1 7 432 440
ถอนสภาพ - - 528 528
คืนสภาพ - - 315 315
ยอดยกไป ก.พ.60 311 1,011 444,740 446,062 ณ 20 ม.ค. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ธ.ค. 59 จำนวน 445,346 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ม.ค. 60 จำนวน 445,062 รายเพิ่มขึ้น 716 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn