”สายตรง ผบ.ทบ” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนเมษายน 2563

270 บาท
  • ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2563
2 วพม. 31 ม.ค. 2563
3 สป. 31 ม.ค. 2563
4 สสน.บก.ทบ. 31 ม.ค. 2563
5 กรจ.มทบ.11 31 ม.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. ธวัชชัย กฤษณ์เพ็ชร์ ร.ท.หญิง พันธ์ทิพย์ กฤษณ์เพ็ชร์ 211,257.50 11 มี.ค. 2563
2 พ.อ. เชาวรัตน์ ศรีมณี นาง เลิศลักษณ์ ศรีมณี 197,760.50 11 มี.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,455
3 ร.อ. ธีระกุล อ้นสอน นาง สมใจ อ้นสอน 173,979.00 11 มี.ค. 2563
4 ร.อ. ธีระกุล อ้นสอน นาย ประสาตร์ อ้นสอน 37,030.50 11 มี.ค. 2563
5 ร.ท. นันทวัฒน์ ต่วนต่าน นาง พัชท์สเนตร ต่วนต่าน 211,217.50 11 มี.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 13 ก.พ. 2563
2 ศป. 6 ก.พ. 2563
3 สด.ม.ส. 3 ก.พ. 2563
4 กรม.ทพ.22 31 ม.ค. 2563
5 กรม.ทพ.46 31 ม.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. ชัยชนะ เอี่ยมนาค นาง สุพิศ เอี่ยมนาค 211,231 มทบ.23 13 มี.ค. 2563
2 ร.ต. ชัยชนะ เอี่ยมนาค นาง สุพิศ เอี่ยมนาค 211,231 มทบ.23 13 มี.ค. 2563
3 ร.ต. สกล รอดปราณี นาง ฉวีวรรณ รอดปราณี 211,199 มทบ.38 13 มี.ค. 2563
4 ร.ต. สุพจน์ ผลพัฒนา นาย อรรคพล ผลพัฒนา 211,214 มทบ.13 13 มี.ค. 2563
5 จ.ส.อ. พิศิษฐ์ ตะนุลานนท์ นาง บัวคำ ตะนุลานนท์ 211,200 มทบ.38 13 มี.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม 2563 ระยะเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 มีนาคม 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 216 772 463,944 464,932 21 ก.พ.63
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 792 792
ถึงแก่กรรม 3 5 532 540
ถอนสภาพ - - 818 818
คืนสภาพ - - 364 364
ยอดยกไป เม.ย.63 213 767 463,750 464,730 ณ 20 มี.ค. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.พ. 63 จำนวน 464,932 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 มี.ค. 63 จำนวน 464,730 ราย      ลดลง      202      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ