เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

220 บาท
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 200
  • ประจำเดือนเมษายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนมีนาคม 2560 เป็นเงิน 210

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 มิ.ย. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 1 มิ.ย. 2560
3 กรจ.มทบ.11 31 พ.ค. 2560
4 สปช.ทบ. 31 พ.ค. 2560
5 สร. 31 พ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาง ฮวย ศรีสวย นาย คมสัน จันทนา 105,529.50 21 ก.ค. 2560
2 นาง วีนา สวัสดิ์พุทรา น.ส. สุคนธา สวัสดิ์พุทรา 203,208.00 21 ก.ค. 2560
3 นาง ละเมียด นิ่มศรี จ.ส.อ. ประเสริฐศักดิ์ นิ่มศรี 203,210.00 21 ก.ค. 2560
4 นาง มา คำรณศิลป์ พันจ่าเอก จรรยา สิงหจันทร์ 203,208.50 21 ก.ค. 2560
5 นาง ทองขาว หิรัญเนตร ร.ต. ประเทือง ศรีนาคเอี้ยง 203,209.00 21 ก.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.46 6 มิ.ย. 2560
2 สด.ข.ก. 5 มิ.ย. 2560
3 สด.ก.ท. 1 มิ.ย. 2560
4 สด.น.ภ. 1 มิ.ย. 2560
5 สด.น.ฐ. 31 พ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. สุพน เภาด้วง นาง ทิพวรรณ เภาด้วง 203,293 มทบ.13 18 ก.ค. 2560
2 ร.อ. สมจิตต์ แสงประทีป นาง สุรินทร์ แสงประทีป 203,285 มทบ.13 18 ก.ค. 2560
3 ร.ต. ไสว การจุลศรี นาง ช่อทิพย์ การจุลศรี 203,061 รพศ.1 พัน.1 18 ก.ค. 2560
4 ร.ต. บุญช่วย อมูลราช น.ส. ภาวิณี อมูลราช 203,258 สด.จว.ย.ส. 18 ก.ค. 2560
5 ร.ต. บุญลือ ยงจัตุรัส ร.ต. ชัยรัตน์ ยงจัตุรัส 203,292 มทบ.13 18 ก.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 21 พฤษภาคม 2560 - 20 มิถุนายน 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 - มิถุนายน 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 300 971 446,598 447,869 21 พ.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 636 636
ถึงแก่กรรม 4 7 489 500
ถอนสภาพ - - 377 377
คืนสภาพ - - 238 238
ยอดยกไป ก.ค.60 296 964 446,606 447,866 ณ 20 มิ.ย. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ค. 60 จำนวน 447,869 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 มิ.ย. 60 จำนวน 447,866 รายลดลง 3 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn