ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ คลิ๊ก
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

270 บาท
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนเมษายน 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมีนาคม 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กฌป.สก.ทบ. 4 มิ.ย. 2562
2 วพม. 4 มิ.ย. 2562
3 กง.ทหาร 31 พ.ค. 2562
4 พล.ม.2 รอ. 31 พ.ค. 2562
5 กบ.ทบ. 31 พ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ประจวบ นครสันติภาพ นาง อุบล นครสันติภาพ 193,759.00 15 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,803
2 ร.ท. ศิริศักดิ์ บุญคลัง น.ส. วัชราภรณ์ ใจกลม 207,562.50 15 ก.ค. 2562
3 ร.ท. ศิริศักดิ์ บุญคลัง น.ส. ซูรายา เจ๊ะเล๊าะ 100,000.00 15 ก.ค. 2562
4 ส.ต. ณัฐวุฒิ สุทธิสา นาง กาญจนา สุทธิสา 207,555.50 15 ก.ค. 2562
5 นาย วิเชียร แก้วศิริ ส.อ. ศุภักดิ์ชัย แก้วศิริ 207,534.50 15 ก.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จ.จ. 11 มิ.ย. 2562
2 สด.น.ว. 7 มิ.ย. 2562
3 พัน.นร.รร.ส.สส. 7 มิ.ย. 2562
4 รร.จปร. 31 พ.ค. 2562
5 มทบ.34 31 พ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง ยุพา เพ็ชรใหม่ นาย อาทร เพ็ชรใหม่ 207,662 สง.สด.จว.น.ย. 5 ก.ค. 2562
2 นาง ทองดี เหล็กเพ็ชร นาง มยุรี เสนปัญจะ 207,630 มทบ.24 5 ก.ค. 2562
3 นาง บัณฑิตา ถึงแสง น.ส. กรกมล ถึงแสง 207,664 มทบ.22 5 ก.ค. 2562
4 นาง สมสนิท แก้วคำ จ.ส.อ. สันติ นาชัยเงิน 207,661 มทบ.210 5 ก.ค. 2562
5 นาย พร้อม พรั่งขุนทด ร.ต. สมหมาย พรั่งขุนทด 207,662 มทบ.21 5 ก.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 21 พฤษภาคม 2562 - 20 มิถุนายน 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 - มิถุนายน 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 237 833 455,990 457,060 21 พ.ค. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 768 768
ถึงแก่กรรม 10 11 519 540
ถอนสภาพ - - 492 492
คืนสภาพ - - 265 265
ยอดยกไป ก.ค.62 227 822 456,012 457,061 ณ 20 มิ.ย. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ค. 62 จำนวน 457,060 ราย
ยอดสมาชิกเมื่อ 20 มิ.ย. 62 จำนวน 457,061 ราย      เพิ่มขึ้น      1      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ