”สายตรง ผบ.ทบ” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนสิงหาคม 2563

250 บาท
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 280

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 นร.รร.ส.สส. 22 ก.ค. 2563
2 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 17 ก.ค. 2563
3 กง.ทหาร 30 มิ.ย. 2563
4 ศพก.ทบ.รามอินทรา 30 มิ.ย. 2563
5 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 30 มิ.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. อาภรณ์ กุลพงษ์ นาย พัฒน์ กุลพงษ์ 211,148.50 23 ก.ค. 2563
2 พ.อ. สุวิทย์ ยิ้มเลี้ยง นาง อรวรรณ จาตุรงคกุล 211,593.00 23 ก.ค. 2563
3 พ.ท. นคร บุญนฤมิตร นาง ณัฎธิดา บุญนฤมิตร 211,146.50 23 ก.ค. 2563
4 ร.ท. อนุกูล รุ่งโรจน์ นาง พรรณพิลาศ รัตตกุล 158,985.00 23 ก.ค. 2563
5 ร.ท. อนุกูล รุ่งโรจน์ น.ส. พชร รุ่งโรจน์ 0.00 23 ก.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,161
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 15 ก.ค. 2563
2 พล.ม.1 13 ก.ค. 2563
3 ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.สห.สห.ทบ. 2 ก.ค. 2563
4 สด.จว.ม.ส. 1 ก.ค. 2563
5 กรม ทพ.22 30 มิ.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. แอร์มินห์ กลัดทรัพย์ น.ส. เยาวลักษณ์ สุขสกล 210,869 มทบ.29 29 ก.ค. 2563
2 พ.ต. จีรศักดิ์ ภูปัญญา นาง ธัญพิมล ภูปัญญา 211,104 มทบ.17 29 ก.ค. 2563
3 ร.ท. พิทยา ศรีศักดิ์ประทุม นาง จุฑารัตน์ ศรีศักดิ์ประทุม 211,115 พัน.บ.41 29 ก.ค. 2563
4 ร.ต. ชัยกุล พันธ์เพ็ง นาง สุภาพร พันธ์เพ็ง 211,102 มทบ.33 29 ก.ค. 2563
5 ร.ต. ปรีชา สิทธิ นาง ทิพวรรณ์ สิทธิ 211,108 มทบ.29 29 ก.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 21 มิถุนายน 2563 - 20 กรกฎาคม 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2563 - กรกฎาคม 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 207 755 464,018 464,980 21 มิ.ย. 63
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,298 1,298
ถึงแก่กรรม 2 6 492 500
ถอนสภาพ - - 562 562
คืนสภาพ - - 374 374
ยอดยกไป ส.ค.63 205 749 464,636 465,590 ณ 20 ก.ค. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มิ.ย. 63 จำนวน 464,980 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ค. 63 จำนวน 465,590 ราย      เพิ่มขึ้น      610      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ