เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

200 บาท
  • ประจำเดือนเมษายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนมีนาคม 2560 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนมกราคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2559 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 มี.ค. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 1 มี.ค. 2560
3 สวพ.ทบ. 28 ก.พ. 2560
4 กรจ.มทบ.11 28 ก.พ. 2560
5 ยย.ทบ. 28 ก.พ. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.อ. อำพันธ์ เตี๊ยะเพชรดี นาง ทองคำ เตี๊ยะเพชรดี 203,273.00 25 เม.ย. 2560
2 ร.ต. ปรีชัย ถนอมรูป น.ส. ชุติกาญจนา ถนอมรูป 203,254.00 25 เม.ย. 2560
3 จ.ส.อ. ประเสริฐ กฤตาคม นาง สง่าศรี กฤตาคม 203,250.00 25 เม.ย. 2560
4 จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ สรศักดิ์ นาง พวงรัตน์ สรศักดิ์ 203,494.50 25 เม.ย. 2560
5 นาง สมบุญ พันธุ์รัตน์ น.ส. อาภรณ์ พันธุ์รัตน์ 203,662.00 25 เม.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ข.ก. 1 มี.ค. 2560
2 สด.ร.บ. 1 มี.ค. 2560
3 กรม.ทพ.22 28 ก.พ. 2560
4 มทบ.43 28 ก.พ. 2560
5 สด.ส.ค. 28 ก.พ. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. เสมอ ศรีวงศ์ นาย กมลศิลป์ ศรีวงศ์ 203,288 มทบ.39 26 เม.ย. 2560
2 พ.ต. พีรพล รัตนศรีสุข นาง การุณย์ รัตนศรีสุข 203,299 มทบ.32 26 เม.ย. 2560
3 ร.ต. ถนอม ฐานะ นาย นัฐพล ฐานะ , นาย นพดล ฐานะ , นาง สุนัน ฐานะ 203,307 มทบ.22 26 เม.ย. 2560
4 ร.ต. คณิศร โกมุท นาง ศิริพร โกมุท , นาย เอก โกมุท , น.ส. ศิวาพร โกมุท 203,067 สง.สด.จว.น.ย. 26 เม.ย. 2560
5 ร.ต. แหลมทอง สุขขัง นาง ทิพยรัตน์ สุขขัง , นาง อุไร สุขขัง 203,277 กบร.ศร. 26 เม.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม 2560 ระยะเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 มีนาคม 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 - มีนาคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 308 1,001 446,992 448,301 21 ก.พ. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 476 476
ถึงแก่กรรม 6 6 428 440
ถอนสภาพ - - 712 712
คืนสภาพ - - 300 300
ยอดยกไป เม.ย.60 302 995 446,628 447,925 ณ 20 มี.ค. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.พ. 60 จำนวน 448,301 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 มี.ค. 60 จำนวน 447,925 ราย

ลดลง 376 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn