กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ขอสำรวจยอดกำลังพลและครอบครัว ที่มีความสนใจจะสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ หรือคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์ใน หัวข้อไขข้อข้องใจ/แสดงความคิดเห็น ในเว็บไซต์หรือในเฟสบุ๊คของกองการฌาปนกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลขอเสนออนุมัติคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก ในการเปิดรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิกเป็นกรณีพิเศษต่อไป
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

220 บาท
  • ประจำเดือนเมษายน 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมีนาคม 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนธันวาคม 2561 เป็นเงิน 260

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 29 มี.ค. 2562
2 สง.ปรมน.ทบ. 29 มี.ค. 2562
3 วพม. 29 มี.ค. 2562
4 ศพก.ทบ. 29 มี.ค. 2562
5 สสน.บก.ทบ. 29 มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาวาโท ชีพ ควรสงวน ร.อ.หญิง ศรีบังอร ควรสงวน 207,720.50 10 พ.ค. 2562
2 พ.อ. ประจวบ ศรีโกมุท นาง สุนีนาฎ ตันฑอดิสัย 145,874.50 10 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,845
3 พ.ท. วนิช ใช้สง่า พลตรี ชานนท์ ใช้สง่า 79,802.50 10 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 127,921
4 พ.ท. อุทร คำยา นาง อมรรัตน์ นิยมวงศ์ 207,743.00 10 พ.ค. 2562
5 พ.ท. สุรเดช นามศิริเลิศ น.ส. ธิดารัตน์ นามศิริเลิศ 199,310.00 10 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,435
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จ.จ. 9 เม.ย. 2562
2 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 3 เม.ย. 2562
3 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 2 เม.ย. 2562
4 สด.น.ว. 1 เม.ย. 2562
5 สด.น.ภ. 1 เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ท. ถวัลย์ ส่อสืบ นาง ผ่องใส ส่อสืบ 207,747 มทบ.18 10 พ.ค. 2562
2 พ.อ. ประพันธ์ จินดา นาย หาญ จินดา 207,555 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
3 พ.อ. โชคชัย อาขวานนท์ นาย ศุภชัย อาขวานนท์ 207,734 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
4 พ.ท. สมพร พันธุ์เพ็ง นาง ราตรี พันธุ์เพ็ง 207,738 มทบ.22 10 พ.ค. 2562
5 พ.ต. พละชัย บัวแสงใส น.ส. ภัทรวดี บัวแสงใส 207,740 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2562 ระยะเวลา 21 มีนาคม 2562 - 20 เมษายน 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2562 - เมษายน 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 243 843 456,194 457,280 21 มี.ค. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 616 616
ถึงแก่กรรม 3 4 433 440
ถอนสภาพ - - 451 451
คืนสภาพ - - 278 278
ยอดยกไป พ.ค.62 240 839 456,204 457,283 ณ 20 เม.ย. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มี.ค. 62 จำนวน  457,280 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 เม.ย. 62  จำนวน  457,283  ราย   เพิ่มขึ้น   3   ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn