เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

250 บาท
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 200
  • ประจำเดือนเมษายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนมีนาคม 2560 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 220

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 พ.ค. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 2 พ.ค. 2560
3 สปช.ทบ. 28 เม.ย. 2560
4 รพ.รร.6 28 เม.ย. 2560
5 กรจ.มทบ.11 28 เม.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ.อ. กระแสร์ ภาคกินนร จ.ส.อ. เอนก ภาคกินนร 203,196.50 21 มิ.ย. 2560
2 ร.ต. ชวน กลิ่นขจร น.ส. วัชรีพร กลิ่นขจร 203,189.50 21 มิ.ย. 2560
3 จ.ส.อ. ชาติชาย จันทร์แรมไตร น.ส. วัชรียา นิ้มเจริญ 203,183.50 21 มิ.ย. 2560
4 นาย สมดี พรมบุตร นาง บัวเลียน พรมบุตร 203,187.00 21 มิ.ย. 2560
5 นาย ทองใบ เล็กนุ่ม นาง ประสาร เล็กนุ่ม 203,186.50 21 มิ.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ส.ต. 4 พ.ค. 2560
2 สด.ข.ก. 2 พ.ค. 2560
3 สด.ป.ท. 2 พ.ค. 2560
4 กรม.ทพ.22 28 เม.ย. 2560
5 มทบ.39 28 เม.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. นพ จันทะศรี พระ เตียง จันทะศรี 203,037 ม.7 พัน.14 22 มิ.ย. 2560
2 พล.ท. พ่ออาษา ทองงามขำ นาง ฉลองขวัญ ทองงามขำ 203,238 มทบ.39 22 มิ.ย. 2560
3 พ.อ. เจษฎา จำเนียร นาง วีณา จำเนียร , นาง มณฑา จำเนียร 203,222 มทบ.13 22 มิ.ย. 2560
4 ร.ต. นิล สุวลักษณ์ นาง นภษร วรพินท์ 203,231 มทบ.21 22 มิ.ย. 2560
5 ร.ต. เทียนชัย เบ็ญจกรีฑา น.ส. นงคราญ เบ็ญจกรีฑา 203,230 มทบ.18 22 มิ.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 21 เมษายน 2560 - 20 พฤษภาคม 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน 2560 - พฤษภาคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 302 982 446,732 448,016 21 มี.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 446 446
ถึงแก่กรรม 2 11 427 440
ถอนสภาพ - - 395 395
คืนสภาพ - - 242 242
ยอดยกไป มิ.ย.60 300 971 446,598 447,869 ณ 20 พ.ค. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 เม.ย. 60 จำนวน 448,016 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 พ.ค. 60 จำนวน 447,869 ราย

เพิ่มขึ้น 147 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn