เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2560

240 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2560 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 200

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สวพท. 13 ก.ย. 2560
2 กง.ทหาร 1 ก.ย. 2560
3 สลก.ทบ. 31 ส.ค. 2560
4 กรจ.มทบ.11 31 ส.ค. 2560
5 สวพ.ทบ. 31 ส.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ นาง อัจฉรา นิพิทสุขการ 204,211.00 12 ต.ค. 2560
2 พ.ต. ฉลวย แหลมคม นาง กุศล แหลมคม 204,220.50 12 ต.ค. 2560
3 จ.ส.อ. ปรีชา ทองอ้วน นาย อุดมศักดิ์ ทองอ้วน 32,105.25 12 ต.ค. 2560
4 จ.ส.อ. ปรีชา ทองอ้วน นาง สำอางค์ ทองอ้วน 172,105.25 12 ต.ค. 2560
5 นาย กำพล ชนะณรงค์เดช นาง ขวัญเรือน ชนะณรงค์เดช 204,218.50 12 ต.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.22 12 ก.ย. 2560
2 กรม.ทพ.46 7 ก.ย. 2560
3 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 ก.ย. 2560
4 สด.ต.ร. 4 ก.ย. 2560
5 สด.ป.ท. 4 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาง เฉลิมวรรณ บำรุงเวช 170,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
2 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช น.ส. วรรณกร บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
3 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาย ยศวิน บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
4 พ.ต. อภิญญา บุญชะตา นาง จันทร์เพ็ญ บุญชะตา 204,086 ร.25 10 ต.ค. 2560
5 ร.ท. ธวัชชัย เดชเดโช นาย พันกรณ์ เดชเดโช 204,038 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน 2560 ระยะเวลา 21 สิงหาคม 2560 - 20 กันยายน 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 292 957 448,032 449,281 21 ส.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,346 1,346
ถึงแก่กรรม 3 8 469 480
ถอนสภาพ - - 539 539
คืนสภาพ - - 230 230
ยอดยกไป ต.ค.60 289 949 448,600 449,838 ณ 20 ก.ย. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ส.ค. 60 จำนวน 449,281 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ย. 60 จำนวน 449,838 ราย


เพิ่มขึ้น 557 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn