เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

200 บาท
  • ประจำเดือนเมษายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนมีนาคม 2560 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนมกราคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2559 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รอ. 3 เม.ย. 2560
2 กง.ทหาร 3 เม.ย. 2560
3 สปช.ทบ. 31 มี.ค. 2560
4 รพ.รร.6 31 มี.ค. 2560
5 ขว.ทบ. 31 มี.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต.หญิง อัญชลี ศุภจำปิยา น.ส. อัจฉราพร ศุภจำปิยา 203,352.50 16 พ.ค. 2560
2 พ.อ. ไพโรจน์ โรจนรัชโยธิน นาง ชุมศรี โรจน์รัชโยธิน 203,353.50 16 พ.ค. 2560
3 ร.ต. พิชิต เสนอใจ นาย อานนท์ เสนอใจ 163,364.50 16 พ.ค. 2560 หักเงินยืม 40,000
4 พระ สถาพร ต้นทรัพย์ไพศาล น.ส. ขวัญชนก ต้นทรัพย์ไพศาล 203,366.00 16 พ.ค. 2560
5 นาง ศิริวรรณ ใจใส จ.ส.อ. อำนาจ ใจใส 177,564.00 16 พ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.อ.ด. 11 เม.ย. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 เม.ย. 2560
3 สด.ร.บ. 31 มี.ค. 2560
4 สด.ป.ท. 31 มี.ค. 2560
5 สด.ป.ข. 31 มี.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. ขจร คำชมภู นาง เข็มทอง คำชมภู , น.ส. กนิษฐาพร คำชมภู 203,366 มทบ.23 18 พ.ค. 2560
2 พ.ต. อัมพร ปานอุไร นาง ปิยะะวรรณ ปานอุไร 203,369 สง.สด.จว.น.ภ. 18 พ.ค. 2560
3 ร.ต. โกเมนทร์ พิกุลแก้ว นาง ลวรรณ์ พิกุลแก้ว 203,147 ช.พัน.6 18 พ.ค. 2560
4 ร.ต. ไพฑูรย์ ทองคง นาง ปรานี ทองคง 203,371 มทบ.13 18 พ.ค. 2560
5 จ.ส.อ. อาทิตย์ ทุมมากรณ์ น.ส. นวลมณี พาศรี , นาง หนูจร ทุมมากรณ์ 203,373 ช.2 18 พ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2560 ระยะเวลา 21 มีนาคม 2560 - 20 เมษายน 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2560 - เมษายน 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 302 995 446,628 447,925 21 ก.พ. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 595 595
ถึงแก่กรรม - 13 387 400
ถอนสภาพ - - 402 402
คืนสภาพ - - 298 298
ยอดยกไป พ.ค.60 302 982 446,732 448,016 ณ 20 เม.ย. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มี.ค. 60 จำนวน 447,925 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 เม.ย. 60 จำนวน 448,016 ราย


เพิ่มขึ้น 91 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn