พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนเมษายน 2562

240 บาท
  • ประจำเดือนมีนาคม 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนธันวาคม 2561 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2562
2 สป. 31 ม.ค. 2562
3 สสน.บก.ทบ. 31 ม.ค. 2562
4 สวพ.ทบ. 31 ม.ค. 2562
5 สร. 31 ม.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. ประชา ธรรมโชติ พ.อ. ปกรณ์ ธรรมโชติ 207,808.50 8 มี.ค. 2562
2 ร.ต. วิทยา อรุณรัตน์ นาง สมจิต อรุณรัตน์ 207,810.50 8 มี.ค. 2562
3 จ.ส.อ. อมร พัฒน์เพียร นาง ลดารัชฎ์ พัฒน์เพียร 207,813.50 8 มี.ค. 2562
4 จ.ส.อ. สวาท จำเนียรกุล นาง ทองพูล จำเนียรกุล 207,808.00 8 มี.ค. 2562
5 จ.ส.อ. นพกร คำปุก นาง ทองใบ คำปุก 207,571.00 8 มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ก.พ. 2562
2 สด.ม.ส. 1 ก.พ. 2562
3 มทบ.44 31 ม.ค. 2562
4 ศสท.กส.ทบ. 31 ม.ค. 2562
5 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. มงคล ธำรงธิติ นาย สุวิชานนท์ ธำรงธิติ 11,942 มทบ.23 18 มี.ค. 2562
2 พ.ท. มงคล ธำรงธิติ น.ส. รัตนาพร เรืองเจริญ 171,942 มทบ.23 18 มี.ค. 2562
3 พ.ท. มงคล ธำรงธิติ นาย ปฤษฎางค์ ธำรงธิติ 11,942 มทบ.23 18 มี.ค. 2562
4 พ.ท. มงคล ธำรงธิติ นาย ธนานุวัฒน์ ธำรงธิติ 11,942 มทบ.23 18 มี.ค. 2562
5 ร.ต. สุทธินันท์ แทบทาม นาย วสันติ แทบทาม 207,781 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลา 21 มกราคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 245 857 455,254 456,356 21 ม.ค.62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 2,000 2,000
ถึงแก่กรรม 1 7 492 500
ถอนสภาพ - - 610 610
คืนสภาพ - - 316 316
ยอดยกไป มี.ค. 6 244 850 456,468 457,562 ณ 20 ก.พ. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ม.ค. 62 จำนวน 456,356 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.พ. 62 จำนวน 457,562 ราย      ลดลง      1,206      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn