พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกันยายน 2561

210 บาท
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนเมษายน 2561 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ศพก.ทบ. 25 ก.ค. 2561
2 สบ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
3 ขส.ทบ. 25 ก.ค. 2561
4 รร.สธ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
5 สห.ทบ. 24 ก.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ท. ชนก ชมะโชติ จ.ส.อ. พันเลิศ ชมะโชติ 207,064.00 23 ส.ค. 2561
2 ร.ต. ดำรงค์ หม่อมพ่อนุช นาง ประนอม หม่อมพ่อนุช 195,558.00 23 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,493
3 ส.อ. จวน ฉิมวัย นาง จินตนา ทองมิตร 207,052.00 23 ส.ค. 2561
4 นาง ทองปลิว นกเจริญ นาย ประพัฒน์ นกเจริญ 207,051.50 23 ส.ค. 2561
5 นาง อารมณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา พ.ท.ม.ล. กิตติเกษม เกษมสันต์ 167,069.50 23 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.22 ศม. 11 ก.ค. 2561
2 กรม.ทพ.46 3 ก.ค. 2561
3 สด.น.ภ. 2 ก.ค. 2561
4 กรม.ทพ.47 2 ก.ค. 2561
5 สด.ป.ท. 2 ก.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ธวัชชัย ภักดิ์ศรีวงศ์ นาง สมบูรณ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ 207,040 มทบ.18 28 ส.ค. 2561
2 พ.ท. สกล โสมนัส นาง รัชนี บุญภักดี 207,469 มทบ.13 28 ส.ค. 2561
3 พ.ต. เมฆ ภูมิคอนสาร นาง หนูสิทธิ์ ภูมิคอนสาร 207,040 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
4 พ.ต. ติสัย จันทะบาล นาง อนงค์ จันทะบาล 207,037 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
5 พ.ต. ทวี โกมลวัฒน์ นาง วัลย์ลิกา โกมลวัฒน์ 192,327 สง.สด.จว.ก.ส. 28 ส.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ระยะเวลา 21 กรกฎาคม 2561 - 20 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 264 882 454,976 456,122 21 ก.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 865 865
ถึงแก่กรรม 2 4 414 420
ถอนสภาพ - - 464 464
คืนสภาพ - - 237 237
ยอดยกไป ก.ย. 61 262 878 455,200 456,340 ณ 20 ส.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ค. 61 จำนวน 456,122 ราย<>ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ส.ค. 61 จำนวน 456,340 ราย      เพิ่มขึ้น      218      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn