ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ คลิ๊ก
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2562

260 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 220

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 วพม. 31 ส.ค. 2562
2 กง.ทหาร 30 ส.ค. 2562
3 พล.ม.2 รอ. 30 ส.ค. 2562
4 กรจ.มทบ.11 30 ส.ค. 2562
5 สธน.ทบ. 30 ส.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาย ปรีชา ภูเขาแก้ว จ.ส.อ. ชนะ ภูเขาแก้ว 209,510.50 15 ต.ค. 2562
2 นาง อ่อน นาดี พันจ่าเอก จรรยา สิงหจันทร์ 209,511.00 15 ต.ค. 2562
3 นาย สามารถ มณีสอดแสง ร.ท. สมบัติ มณีสอดแสง 209,242.00 15 ต.ค. 2562
4 นาง สำรวย เสือเทศ ร.ต. สุรชัย เกิดศรี 209,513.50 15 ต.ค. 2562
5 นาย ทีฆ คุณวัฒน์ พ.อ.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์ 209,523.00 15 ต.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นร.รร.ส.สส. 17 ก.ย. 2562
2 พัน.จจ. 12 ก.ย. 2562
3 รร.จปร. 30 ส.ค. 2562
4 มทบ.32 30 ส.ค. 2562
5 มทบ.44 30 ส.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. สมนึก มีสมภพ นาง รัชนี มีสมภพ 208,786 มทบ.14 30 ก.ย. 2562
2 ร.ต. บุญเลิศ ชัยเทือง ร.ต. อมรรัตน์ ชัยเทือง 208,789 พล.ร.5 30 ก.ย. 2562
3 ร.ต. กิตติ เผ่าภูรี จ.ส.อ. ชาญณรงค์ เผ่าภูรี 209,065 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ย. 2562
4 นาย พร งามหลอด ร.ท. ประยูร งามหลอด 208,788 สง.สด.จว.ก.ส. 30 ก.ย. 2562
5 นาง นวลจันทร์ ดีงาม นาง สุจารี ดีงาม 209,057 ศป. 30 ก.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน 2562 ระยะเวลา 21 สิงหาคม 2562 - 20 กันยายน 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 220 807 459,004 460,031 21 ส.ค. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 2,089 2,089
ถึงแก่กรรม - 6 514 520
ถอนสภาพ - - 644 644
คืนสภาพ - - 307 307
ยอดยกไป ต.ค.62 220 801 460,242 461,263 ณ 20 ก.ย. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ส.ค. 62 จำนวน 460,031 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ย. 62 จำนวน 461,263 ราย      เพิ่มขึ้น      1,232      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ