พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

210 บาท
  • ประจำเดือนเมษายน 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมีนาคม 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมกราคม 2561 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 มี.ค. 2561
2 นปอ. 31 มี.ค. 2561
3 สปช.ทบ. 31 มี.ค. 2561
4 สสน.บก.ทบ. 31 มี.ค. 2561
5 สพธ. 31 มี.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. รุ่งโรจน์ พึ่งวิชา จ.ส.อ.หญิง สายสวาท พึ่งวิชา 161,540.00 2 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,423
2 ร.อ. วีรศักดิ์ วีระประทีป นาย เอกภพ วีระประทีป 205,968.00 2 พ.ค. 2561
3 ร.ท. ณรงค์ แตงหยวก นาง ดอกรัง แตงหยวก 205,968.50 2 พ.ค. 2561
4 จ.ส.อ. ปริญญา บัวแย้ม นาง ประกอบ บัวแย้ม 205,969.50 2 พ.ค. 2561
5 นาง หนู พลสว่าง จ.ส.อ. พลภัทร พลสว่าง 205,965.00 2 พ.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ส.ข. 28 มี.ค. 2561
2 สด.ส.ป. 28 มี.ค. 2561
3 บชร.4 28 มี.ค. 2561
4 สด.พ.ช. 28 มี.ค. 2561
5 สด.อ.ท. 28 มี.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. ธง เกลี้ยงเทศ นาง สุภาพร เกลี้ยงเทศ 205,900 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
2 ส.ท. พศวีร์ มินศิริ นาง พรรษา มินศิริ 205,656 พัน.ซบร.กรม 17 พ.ค. 2561
3 นาง ทองหนุ่ม สินธุชัย น.ส. ปนิตา วงศ์ชัยพานิชย์ 205,905 สง.สด.จว.พ.ร. 17 พ.ค. 2561
4 นาย พายัพ เดชฤทธิ์ จ.ส.อ.หญิง สุพัตยา เจริญผล 205,661 รพ.ค่ายสุรสีห์ 17 พ.ค. 2561
5 นาย สมชาย สุขจิตต์ พ.ท. วินัย ชูโตศรี 205,904 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2561 ระยะเวลา 21 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2561 - เมษายน 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 273 909 452,184 453,366 21 มี.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 642 642
ถึงแก่กรรม 2 3 415 420
ถอนสภาพ - - 486 486
คืนสภาพ - - 267 267
ยอดยกไป พ.ค.61 271 906 452,192 453,369 ณ 20 เม.ย. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มี.ค. 61 จำนวน 453,366 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 เม.ย. 61 จำนวน 453,369 ราย      เพิ่มขึ้น      3      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn