พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

250 บาท
  • ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เป็นเงิน 260

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 ก.ย. 2562
2 วพม. 30 ก.ย. 2562
3 กรจ.มทบ.11 30 ก.ย. 2562
4 นรด. 27 ก.ย. 2562
5 สง.ปรมน.ทบ. 27 ก.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. กฤชณัท หาญสนาม นาง ณปภัช หาญสนาม 169,400.50 30 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
2 พ.อ. พงศา อยู่สุข ร.ต. สาคร อยู่สุข 209,396.50 30 ต.ค. 2562
3 ร.ต. มนตรี อ่อนนาค นาย กิตติ อ่อนนาค 209,394.00 30 ต.ค. 2562
4 ร.ต. ภานุมาศ ภาพน้ำ นาง บังอร ภาพน้ำ 169,397.50 30 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
5 จ.ส.อ. อณัติ บุญชู น.ส. มณีวรรณ บุญชู 209,394.50 30 ต.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จ.จ. 11 ต.ค. 2562
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 4 ต.ค. 2562
3 สด.ย.ส. 1 ต.ค. 2562
4 สด.พ.ย. 1 ต.ค. 2562
5 สด.น.ภ. 1 ต.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ยอด ขันทรา น.ส. ตณัฐสิมา พ่วงศรี 201,338 สง.สด.จว.ล.พ. 11 ต.ค. 2562
2 พ.ท. ศักดิ์ชาย พลสายบัว นาง ชญาดา สังข์ธูป 209,525 มทบ.13 11 ต.ค. 2562
3 ร.อ. สมชาติ วงศ์ใหญ่ นาง เนตรชนก วงศ์ใหญ่ 154,300 ร.17 11 ต.ค. 2562
4 ร.อ. สมชาติ วงศ์ใหญ่ นาง บัวเผย วงศ์ใหญ่ 54,690 ร.17 11 ต.ค. 2562
5 ร.ต. เพิ่มศักดิ์ ร่วมศรี นาง สังวาลย์ ร่วมศรี 209,521 มทบ.25 11 ต.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ระยะเวลา 21 กันยายน 2562 - 20 ตุลาคม 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน 2562 - ตุลาคม 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 220 801 460,242 461,263 21 ก.ย. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 4,322 4,322
ถึงแก่กรรม 3 6 491 500
ถอนสภาพ - - 550 550
คืนสภาพ - - 289 289
ยอดยกไป พ.ย.62 217 795 463,812 464,824 ณ 20 ต.ค. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ย. 62 จำนวน 461,263 ราย



ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ต.ค. 62 จำนวน 464,824 ราย



      เพิ่มขึ้น      3,561 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก




ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ