พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

250 บาท
  • ประจำเดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกันยายน 2561 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เป็นเงิน 230

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รวท.อท.ศอพท. 31 ส.ค. 2561
2 กง.ทหาร 31 ส.ค. 2561
3 วพม. 31 ส.ค. 2561
4 กรส.สก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
5 สสน.บก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. สุพล ปรักเอโก พ.อ. อรรถกร ปรักเอโก 207,221.00 29 ต.ค. 2561
2 พ.อ. สมชาติ ภาษิตานนท์ นาง ยุพิน ภาษิตานนท์ 207,230.00 29 ต.ค. 2561
3 พ.ท. กิตติ พฤกษ์ไพศาล พล.ต. ชาญชัย พฤกษ์ไพศาล 142,957.50 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,297
4 พ.ท. กนก ชูติสูตร์ นาย เกรียงไกร ชูติสูตร์ 207,258.00 29 ต.ค. 2561
5 พ.ต. ปิรินทวัจน์ พรหมขัติแก้ว นาง วนาลี พรหมขัติแก้ว 207,442.50 29 ต.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.22 ศม. 17 ก.ย. 2561
2 กรม.ทพ.46 3 ก.ย. 2561
3 สด.น.ภ. 3 ก.ย. 2561
4 สด.น.ย. 31 ส.ค. 2561
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 31 ส.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. วิเชียร หินแก้ว น.ส. ปนาวดี หินแก้ว 207,324 มทบ.22 26 ต.ค. 2561
2 พ.ท. พิชิต พวงมาลัย นาง มณฑาทิพย์ พวงมาลัย 207,290 มทบ.17 26 ต.ค. 2561
3 นาง สี ต่อพันธ์ ร.ต. สุรเชษฐ์ สิงห์โห 207,292 รร.ม.ศม. 26 ต.ค. 2561
4 นาย เจริญ ศรีอินทร์ ร.ต. สุรศักดิ์ ศรีอินทร์ 207,291 มทบ.26 26 ต.ค. 2561
5 น.ส. ซิ้วเตียง แซ่ตั้ง น.ส. ธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย 207,330 มทบ.18 26 ต.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 21 กันยายน 2561 - 20 ตุลาคม 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน 2561 - ตุลาคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 256 875 455,404 456,535 21 ก.ย. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 910 910
ถึงแก่กรรม 2 6 492 500
ถอนสภาพ - - 586 586
คืนสภาพ - - 232 232
ยอดยกไป พ.ย.61 254 869 455,468 456,591 ณ 20 ต.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ย. 61 จำนวน 456,535 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ต.ค. 61 จำนวน 456,591 ราย      เพิ่มขึ้น      56      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn