พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

210 บาท
  • ประจำเดือนเมษายน 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมีนาคม 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมกราคม 2561 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 28 ก.พ. 2561
2 สปช.ทบ. 28 ก.พ. 2561
3 พธ.ทบ. 28 ก.พ. 2561
4 กรจ.มทบ.11 28 ก.พ. 2561
5 สพธ. 28 ก.พ. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาย เพชร รัตนเนตร์ นาย บุญฤทธิ์ รัตนเนตร์ 205,661.00 9 เม.ย. 2561
2 นาง ผ่อน เรืองโชติ นาง รุจิพัชร์ พร้อมมูล 205,910.00 9 เม.ย. 2561
3 นาง ปรีดา นักลำ นาย อรรคเดช ภมรบุตร 205,911.50 9 เม.ย. 2561
4 นาง เที่ยง ชินบุตร พ.อ. อุทัย ชินบุตร 205,916.50 9 เม.ย. 2561
5 นาย ณรงค์ ศิริรัตน์ นาง ศรีสุนันท์ มีบัณฑิต 135,925.50 9 เม.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 มี.ค. 2561
2 สด.ส.ค. 2 มี.ค. 2561
3 มทบ.39 28 ก.พ. 2561
4 กรม.ทพ.47 28 ก.พ. 2561
5 มทบ.34 28 ก.พ. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ต. ขวัญชัย ผ่องศรี นาง นงคราญ ผ่องศรี 205,652 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
2 พ.อ. วสุศักดิ์ แพรงาม นาง สุระนารี แพรงาม 205,906 สด.จว.พ.ร. 10 เม.ย. 2561
3 พ.ท. สุรพล กุมภคาม พ.อ. ธีรยุทธ กุมภคาม 205,901 มทบ.15 10 เม.ย. 2561
4 ร.ท. สิทธิพร เชี่ยวบัญชี นาง สมพิศ เชี่ยวบัญชี , นาย ณัฐวุฒิ เชี่ยวบัญชี 205,418 มทบ.13 10 เม.ย. 2561
5 ร.ต. วิชัย เย็นใส นาย จิรวัฒน์ เย็นใส 205,881 มทบ.41 10 เม.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม 2561 ระยะเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2561 - 20 มีนาคม 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 275 913 452,434 453,622 21 ก.พ. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 549 549
ถึงแก่กรรม 2 4 494 500
ถอนสภาพ - - 562 562
คืนสภาพ - - 257 257
ยอดยกไป เม.ย.61 273 909 452,184 453,366 ณ 20 มี.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.พ. 61 จำนวน 453,622 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 มี.ค. 61 จำนวน 453,366 ราย     ลดลง     256     ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn