กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ขอสำรวจยอดกำลังพลและครอบครัว ที่มีความสนใจจะสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ หรือคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์ใน หัวข้อไขข้อข้องใจ/แสดงความคิดเห็น ในเว็บไซต์หรือในเฟสบุ๊คของกองการฌาปนกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลขอเสนออนุมัติคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก ในการเปิดรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิกเป็นกรณีพิเศษต่อไป
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

220 บาท
  • ประจำเดือนเมษายน 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมีนาคม 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนธันวาคม 2561 เป็นเงิน 260

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2562
2 สป. 31 ม.ค. 2562
3 สสน.บก.ทบ. 31 ม.ค. 2562
4 สวพ.ทบ. 31 ม.ค. 2562
5 สร. 31 ม.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. เมธาพล วิชัยลักขณา น.ส. ณชญาดา สมัคงาน 65,724.50 22 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 141,951
2 พ.อ. ราชรักษ์ ฝนมณี นาง จีรณุช ฝนมณี 207,658.50 22 เม.ย. 2562
3 พ.ท. ช่วง ปราสาทสุวรรณ นาง อุดร ปราสาทสุวรรณ 207,421.00 22 เม.ย. 2562
4 ร.อ. บุญมี สีหนาท น.ส. อัชรีพร สีหนาท 133,157.00 22 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 74,519
5 ร.ต. พิพิธ ผลพัฒน์ น.ส. รัษฎากร ผลพัฒน์ 207,669.50 22 เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ก.พ. 2562
2 สด.ม.ส. 1 ก.พ. 2562
3 มทบ.44 31 ม.ค. 2562
4 ศสท.กส.ทบ. 31 ม.ค. 2562
5 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. ประยงค์ พาติกะบุตร นาง สุรินทร์ พาติกะบุตร 182,834 สง.สด.จว.น.ค. 22 เม.ย. 2562
2 พ.ท. ประยงค์ พาติกะบุตร นาง วงเดือน เบ้าสิงห์สวย 24,834 สง.สด.จว.น.ค. 22 เม.ย. 2562
3 พ.ท. สมบัติ เต่าจันทร์ นาง ปรีดา เต่าจันทร์ 207,664 มทบ.43 22 เม.ย. 2562
4 ร.ท. ไพสัณต์ ดีสกุล นาง สมคิด ดีสกุล 150,000 มทบ.310 22 เม.ย. 2562
5 ร.ท. ไพสัณต์ ดีสกุล นาย ฉ่วน ดีสกุล 57,661 มทบ.310 22 เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม 2562 ระยะเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 มีนาคม 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 244 850 456,468 457,562 21 ก.พ. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 774 774
ถึงแก่กรรม 1 7 472 480
ถอนสภาพ - - 872 872
คืนสภาพ - - 296 296
ยอดยกไป เม.ย.62 243 843 456,194 457,280 ณ 20 มี.ค. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ    21 ก.พ. 62    จำนวน    457,562    รายยอดสมาชิกเมื่อ    20 มี.ค. 62    จำนวน    457,280    ราย      ลดลง      282      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn