พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนธันวาคม 2560

240 บาท
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนตุลาคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนกันยายน 2560 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กสค.สก.ทบ. 3 ต.ค. 2560
2 กง.ทหาร 3 ต.ค. 2560
3 รพ.รร.6 29 ก.ย. 2560
4 สวพ.ทบ. 29 ก.ย. 2560
5 สปช.ทบ. 29 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ.หญิง ยุวดี แสงวัณณ์ นาง ประภัสสร ปฐมครุฑ 193,841.50 1 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,757
2 พ.อ. อรรณพ นภาสวัสดิ์ พล.ต. เอกลักษณ์ นภาสวัสดิ์ 125,894.00 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 78,711
3 พ.อ. ปัญญา ซกจี้ตั้น นาง จินตนา ซกจี้ตั้น 204,597.50 1 ธ.ค. 2560
4 พ.ท. สำราญ เทพกมล นาง สาริณี สุนทรนันท 204,587.50 1 ธ.ค. 2560
5 พ.ท. สมพงษ์ ศิริวัฒน์ น.ส. สุรัตญา สุขสำราญ 204,588.50 1 ธ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.22 4 ต.ค. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 ต.ค. 2560
3 สด.ช.ร. 2 ต.ค. 2560
4 มทบ.24 2 ต.ค. 2560
5 มทบ.34 29 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. เชาว์ เครือเหลา นาง สุนีย์ เครือเหลา 203,938 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
2 ร.ต. ชูสินธุ์ ขันลุย นาง มยุรี ขันลุย , นาง ลี ขันลุย 204,396 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
3 จ.ส.อ. บุญธรรม สุภราช ร.อ. กนก สุภราช 204,396 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
4 จ.ส.อ. จิรวัฒน์ มีจักร นาง ธนาภา มีจักร 204,614 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
5 จ.ส.อ. สมบัติ กาญจนพนากุล นาย ยุทพล กาญจนพนากุล 195,512 มทบ.13 4 ธ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลา 21 ตุลาคม 2560 - 20 พฤศจิกายน 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 285 941 449,012 450,238 21 ต.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,231 1,231
ถึงแก่กรรม 2 5 473 480
ถอนสภาพ - - 702 702
คืนสภาพ - - 200 200
ยอดยกไป ธ.ค.60 283 936 449,268 450,487 ณ 20 พ.ย. 60


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ต.ค. 60 จำนวน 450,238 รายยอดสมาชิกเมืือ 20 พ.ย. 60 จำนวน 450,487 รายเพิ่มขึ้น 249 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn