พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2562

240 บาท
  • ประจำเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนธันวาคม 2561 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกันยายน 2561 เป็นเงิน 210

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ก.ท. 3 ม.ค. 2562
2 กง.ทหาร 2 ม.ค. 2562
3 สร. 2 ม.ค. 2562
4 ศอพท. 2 ม.ค. 2562
5 วพม. 28 ธ.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ประทีป คุ้นประเสริฐ นาง บุญแก้ว สุขรอบ 207,405.50 25 ม.ค. 2562
2 น.อ. สมศักดิ์ วิไลยนุช นาง ฐิติมา วิไลยนุช 207,378.50 25 ม.ค. 2562
3 พ.ท. ทวี กัณพิพัฒน์ จ.ส.อ. นาวิน กัณพิพัฒน์ 207,399.00 25 ม.ค. 2562
4 ร.อ. วัชรินทร์ กิตตยานุกิตติ์ นาง สุทธิฉันท์ กิตตยานุกิตติ์ 207,379.00 25 ม.ค. 2562
5 พระบำรุง ปิยธโร (บำรุง จันทรกุล) นาย ปรมัถย์ จันทรกุล 200,063.50 25 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,580
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 มทบ.32 8 ม.ค. 2562
2 กรม.ทพ.46 2 ม.ค. 2562
3 มทบ.23 28 ธ.ค. 2561
4 รร.จปร. 28 ธ.ค. 2561
5 มทบ.34 28 ธ.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง บัว ทองไทย พ.ท. ณรงค์ ทองไทย 207,322 มทบ.21 5 ก.พ. 2562
2 นาง บุญ สิงห์ตุ้ย นาง สวรรค์ กมล 207,323 มทบ.13 5 ก.พ. 2562
3 นาย วิชิต สวรรค์ราช ร.ต. จิรชัย สวรรค์ราช 207,330 ป.72 พัน.723 5 ก.พ. 2562
4 นาง จำปา พิทยภาณุ นาย ไพโรจน์ พิทยภาณุ 207,098 ป.72 พัน.723 5 ก.พ. 2562
5 พ.อ. สัมพันธ์ สายะสมิต น.ส. ชมนภัส สายะสมิต 207,384 มทบ.22 31 ม.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม 2562 ระยะเวลา 21 ธันวาคม 2561 - 20 มกราคม 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 248 860 455,764 456,872 21 ธ.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 410 410
ถึงแก่กรรม 3 3 474 480
ถอนสภาพ - - 706 706
คืนสภาพ - - 260 260
ยอดยกไป ก.พ. 62 245 857 455,254 456,356 ณ 20 ม.ค. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ธ.ค. 61 จำนวน 456,872 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ม.ค. 62 จำนวน 456,356 ราย    ลดลง      516      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn