พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2561

260 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2561 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 210

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รวท.อท.ศอพท. 31 ส.ค. 2561
2 กง.ทหาร 31 ส.ค. 2561
3 วพม. 31 ส.ค. 2561
4 กรส.สก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
5 สสน.บก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. อธิภัทร สกุลธนโสภณ นาง พณิฎา สกุลธนโสภณ 167,149.50 17 ก.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
2 พ.อ. สุชาติ ตนะดุลย์ นาย อรรณพ ตนะดุลย์ 207,150.50 17 ก.ย. 2561
3 เรืออากาศตรี เกษตร โชติปัญญา น.ส. พรชนก โชติปัญญา 167,150.00 17 ก.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
4 พ.ท. สรรค์ชัย คำพันธุ์ น.ส. รัชนีนาถ คำพันธุ์ 207,176.50 17 ก.ย. 2561
5 ร.ต.หญิง เพียงใจ สุขทอง นาวาอากาศโท ศุภกร กลิ่นเจริญ 207,178.50 17 ก.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.22 ศม. 17 ก.ย. 2561
2 กรม.ทพ.46 3 ก.ย. 2561
3 สด.น.ภ. 3 ก.ย. 2561
4 สด.น.ย. 31 ส.ค. 2561
5 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 31 ส.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง หมิว มุ่งสวนกลาง จ.ส.อ. จรูญ มุ่งสวนกลาง 207,142 มทบ.26 26 ก.ย. 2561
2 นาย ไพศาล สูงเจริญ นาย ธีรเดช สูงเจริญ 207,151 มทบ.22 26 ก.ย. 2561
3 นาง สมจิตร จูงกลาง จ.ส.อ. จาตุรัณต์ วิรุณสิทธิเลิศ 207,146 มทบ.21 26 ก.ย. 2561
4 น.ส. มันทนา นรากร นาย วัชรา กิตติคุณ 207,152 มทบ.19 26 ก.ย. 2561
5 นาง ประสิทธิ์ สุขใจ จ.อ. สมชัย สุขใจ 207,571 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน 2561 ระยะเวลา 21 สิงหาคม 2561 - 20 กันยายน 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 262 878 455,200 456,340 21 ส.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 957 957
ถึงแก่กรรม 6 3 511 520
ถอนสภาพ - - 524 524
คืนสภาพ - - 282 282
ยอดยกไป ต.ต. 61 256 875 455,404 456,535 ณ 20 ก.ย. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ส.ค. 61 จำนวน 456,340 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ย. 61 จำนวน 456,535 ราย       เพิ่มขึ้น      195      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn