พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

260 บาท
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนเมษายน 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมีนาคม 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 230

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รพ.รร.6 2 พ.ค. 2562
2 กง.ทหาร 30 เม.ย. 2562
3 วพม. 30 เม.ย. 2562
4 ศพก.ทบ. 30 เม.ย. 2562
5 สสน.บก.ทบ. 30 เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ท. ชัยมงคล สวัสดิ์ไชย พ.อ.หญิง ธารทิพย์ สวัสดิ์ไชย 207,559.50 11 มิ.ย. 2562
2 พ.อ. ประสงค์ ชิงชัย นาง พัชรินทร์ ชิงชัย 207,542.00 11 มิ.ย. 2562
3 พ.อ. ทองสุข วันทนีย์ นาง นงเยาว์ วันทนีย์ 207,931.00 11 มิ.ย. 2562
4 พ.ต. สุจินต์ สุรพันธุมาภา นาง ประเสริฐ สุรพันธุมาภา 207,542.50 11 มิ.ย. 2562
5 ร.ต. เมืองคำ จันทบุรี นาย ทวีศักดิ์ จันทบุรี 207,565.50 11 มิ.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 10 พ.ค. 2562
2 กรม.ทพ.47 3 พ.ค. 2562
3 มทบ.39 2 พ.ค. 2562
4 กรม.ทพ.22 2 พ.ค. 2562
5 รร.จปร. 30 เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.อ. เสกสรรค์ ประสานชาติ นาย ศิวกร ประสานชาติ 57,555 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
2 ร.อ. เสกสรรค์ ประสานชาติ นาย วุฒิศักดิ์ ประสานชาติ 150,000 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
3 ร.ต. สมโภชน์ พยัคฆพงษ์ นาย พิศณุรักษ์ พยัคฆพงษ์ 207,570 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
4 ร.ต. สมาน พุ่มไสว นาง อารีย์ พุ่มไสว 207,580 มทบ.15 11 มิ.ย. 2562
5 ด.ต. ประยูร พรหมดนตรี ส.อ. รุ่งโรจน์ พรหมดนตรี 207,347 ทภ.4 11 มิ.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 21 เมษายน 2562 - 20 พฤษภาคม 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 240 839 456,204 457,283 21 เม.ย. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 572 572
ถึงแก่กรรม 3 6 511 520
ถอนสภาพ - - 536 536
คืนสภาพ - - 261 261
ยอดยกไป มิ.ย.62 237 833 455,990 457,060 ณ 20 พ.ค. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 เม.ย. 62 จำนวน 457,283 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 พ.ค. 62 จำนวน 457,060 ราย      ลดลง      223      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ