”สายตรง ผบ.ทบ” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2563

250 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 นร.รร.ส.สส. 17 ส.ค. 2563
2 พัน.นร.รร.สพ.สพ.ทบ. 2 ส.ค. 2563
3 กง.ทหาร 31 ก.ค. 2563
4 พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ. 31 ก.ค. 2563
5 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 31 ก.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ท. ยิ่งยศ บุนนาค นาง พึงใจ บุนนาค 133,858.00 27 ส.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 77,581
2 พ.ต. สมาร์ท นันทเดช นาง ณัฐนิช นันทเดช 145,156.00 27 ส.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,282
3 ร.อ.หญิง สายชล นรัตถรักษา นาย นาเวส นรัตถรักษา 211,417.50 27 ส.ค. 2563
4 ร.ท. พรสุธีร์ หินแก้ว นาย เหนือขวัญเกล้า หินแก้ว 211,411.50 27 ส.ค. 2563
5 ร.ต. เสกสิน ศุภนิกร น.ส. ธนิชาภรณ์ อุยสกุล 211,437.00 27 ส.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 6 ส.ค. 2563
2 กรม ทพ.42 4 ส.ค. 2563
3 กรม ทพ.46 4 ส.ค. 2563
4 สด.จว.ส.ฎ. 4 ส.ค. 2563
5 สด.จว.ร.น. 3 ส.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. สุพัฒน์ จันทรา ร.ท. ภูชิณ จันทรา 211,471 มทบ.21 8 ก.ย. 2563
2 พ.อ. บุญทัน สุชาติธรรม นาง มาลีรัตน์ สุชาติธรรม 211,710 มทบ.39 8 ก.ย. 2563
3 ร.อ. เกษม ชมภูนุช นาง ไสว ชมภูนุช 211,709 มทบ.29 8 ก.ย. 2563
4 ร.ต. อนุสรณ์ หอมจันทร์ นาย อมรินทร์ หอมจันทร์ 20,399 มทบ.19 8 ก.ย. 2563
5 ร.ต. อนุสรณ์ หอมจันทร์ นาง สุพัตรา หอมจันทร์ 170,399 มทบ.19 8 ก.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ระยะเวลา 21 กรกฎาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 205 749 464,636 465,590 21 ก.ค. 63
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,162 1,162
ถึงแก่กรรม 1 7 472 480
ถอนสภาพ - - 700 700
คืนสภาพ - - 282 282
ยอดยกไป ก.ย.63 204 742 464,908 465,854 ณ 20 ส.ค. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ค. 63 จำนวน 465,590 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ส.ค. 63 จำนวน 465,854 ราย      เพิ่มขึ้น      264      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ