ข่าวสารและกิจกรรม

ทายาทติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

คุณอำไพร  ใจดีแกล้วกล้า ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพของ จ.ส.อ. ฉัตรชัย ใจดีแกล้วกล้า 

สมาชิกประเภทสามัญ เอกสารครบถูกต้อง ดำเนินการเรียบร้อย