ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.ออกให้บริการสมาชิก ณ กง.ทบ.

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก

เพื่อให้บริการกับ สมาชิกที่ประสงค์จะปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ณ กง.ทบ. เมื่อ 16 ก.ย. 63