ข่าวสารและกิจกรรม

สมาชิกติดต่อขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์

พล.อ. บุญชู  กลิ่นสาคร  สมาชิกประเภทสามัญ ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อ 16 ก.ย. 63