ข่าวสารและกิจกรรม

รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล รร.นส.ทบ และศร.

วันที่ 6 ก.พ. 62 พ.อ.พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล

พร้อมจัดชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ให้บริการกับนักเรียนทหาร ณ  รร.นส.ทบ และศร.