การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. ประชา ธรรมโชติ พ.อ. ปกรณ์ ธรรมโชติ 207,809 8 มี.ค. 2562
2 ร.ต. วิทยา อรุณรัตน์ นาง สมจิต อรุณรัตน์ 207,811 8 มี.ค. 2562
3 จ.ส.อ. อมร พัฒน์เพียร นาง ลดารัชฎ์ พัฒน์เพียร 207,814 8 มี.ค. 2562
4 จ.ส.อ. สวาท จำเนียรกุล นาง ทองพูล จำเนียรกุล 207,808 8 มี.ค. 2562
5 จ.ส.อ. นพกร คำปุก นาง ทองใบ คำปุก 207,571 8 มี.ค. 2562
6 พันจ่าอากาศเอกหญิง ธนภรณ์ บุญขำ นาย ณัฐธี บุญขำ 207,807 8 มี.ค. 2562
7 นาง สมพิศ ภวะโชติ จ.ส.อ. จตุรงค์ สุดสวาท 207,801 8 มี.ค. 2562
8 นาง ประมวล จันทร์คูเมือง จ.ส.อ. สถิต จันทร์คูเมือง 207,813 8 มี.ค. 2562
9 นาย บุญรักษ์ อ่อนสุระทุม จ.ส.ต. ปัญญา วังประเสริฐ 207,814 8 มี.ค. 2562
10 นาย ทวีป หมื่นสงค์ นาย สายชล หมื่นสงค์ 167,808 8 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000