การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. รุ่งโรจน์ พึ่งวิชา จ.ส.อ.หญิง สายสวาท พึ่งวิชา 161,540 2 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,423
2 ร.อ. วีรศักดิ์ วีระประทีป นาย เอกภพ วีระประทีป 205,968 2 พ.ค. 2561
3 ร.ท. ณรงค์ แตงหยวก นาง ดอกรัง แตงหยวก 205,969 2 พ.ค. 2561
4 จ.ส.อ. ปริญญา บัวแย้ม นาง ประกอบ บัวแย้ม 205,970 2 พ.ค. 2561
5 นาง หนู พลสว่าง จ.ส.อ. พลภัทร พลสว่าง 205,965 2 พ.ค. 2561
6 นาง สมนึก จันทะคำภา ร.ท. อดิศร นารมย์ 204,319 2 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,390
7 นาย ลำปาง งามเลิศ นาง สงบ งามเลิศ 205,958 2 พ.ค. 2561
8 น.ส. ละเอียด วิงประวัติ จ.ส.อ.หญิง นราวรรณ สุธารส 165,965 2 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
9 นาง มาลัย ธรรมปรีดี พันจ่าอากาศเอก ณัฎฐพร ธรรมปรีดี 51,700 2 พ.ค. 2561
10 นาง มาลัย ธรรมปรีดี น.ส. จารุภรณ์ ธรรมปรีดี 154,499 2 พ.ค. 2561