การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ประชา แสนกำแพง นาง ณัฐหทัย แสนกำแพง 203,195 22 มี.ค. 2560
2 พ.อ. ยุทธ จันทวงษ์ พ.อ. เขตต์ พงษ์ผล 155,400 22 มี.ค. 2560
3 พ.อ. ยุทธ จันทวงษ์ นาง ส้มหวาน เรืองฤทธิกูล 48,010 22 มี.ค. 2560
4 ร.ต. กันตพัฒน์ ประสาทสิทธิ์ จ.ส.อ.หญิง พัฒรินทร์ ประสาทสิทธิ์ 203,403 22 มี.ค. 2560
5 ร.ต. เสริม สุขรัตน์ น.ส. วรุณยุพา สุขรัตน์ 101,705 22 มี.ค. 2560
6 ร.ต. เสริม สุขรัตน์ น.ส. วราภรณ์ สุขรัตน์ 101,705 22 มี.ค. 2560
7 ร.ต. ชาติชาย นวลจันทร์ น.ส. เนตรชนก นวลจันทร์ 203,410 22 มี.ค. 2560
8 ร.ต.ต. ประหยัด แจ้งสุวรรณ์ พ.ต.ท. สุริยา แจ้งสุวรรณ์ 203,828 22 มี.ค. 2560
9 เรืออากาศตรี ยอดมิ่ง พิชัยสวัสดิ์ ส.อ. ธีระศักดิ์ พิชัยสวัสดิ์ 203,414 22 มี.ค. 2560
10 จ.ส.อ. สกล สุริวรรณ นาง สายใจ แก้วไซอินทร์ 203,424 22 มี.ค. 2560