การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. สุรพล พิจิตรคดีพล น.ส. ปนัดดา พิจิตรคดีพล 123,816 13 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 82,145
2 ร.อ. ภควัน หนุนวงษ์ นาย ภควี หนุนวงษ์ 155,734 13 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 50,228
3 ร.ต. พิจิตร ตามรสุวรรณ นาย พิทยา ตามรสุวรรณ 205,910 13 มี.ค. 2561
4 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง น.ส. สุภิญญา ขำทอง 27,828 13 มี.ค. 2561
5 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง น.ส. สอาด จันทราภิรมย์ 122,428 13 มี.ค. 2561
6 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง นาง สมพร ขำทอง 27,828 13 มี.ค. 2561
7 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง นาย ธีระพงษ์ ขำทอง 27,828 13 มี.ค. 2561
8 นาย อำนวย ศรีสง่า ร.ท. สมศักดิ์ ศรีสง่า 205,954 13 มี.ค. 2561
9 นาง สวาท เศวตมาลย์ น.ส. ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ 160,381 13 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,929
10 นาย ประฝน แย้มรัศมี นาง รศิยา จุ้ยชุ่มเชาวนะ 206,209 13 มี.ค. 2561