การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ นาง อัจฉรา นิพิทสุขการ 204,211 12 ต.ค. 2560
2 พ.ต. ฉลวย แหลมคม นาง กุศล แหลมคม 204,221 12 ต.ค. 2560
3 จ.ส.อ. ปรีชา ทองอ้วน นาย อุดมศักดิ์ ทองอ้วน 32,105 12 ต.ค. 2560
4 จ.ส.อ. ปรีชา ทองอ้วน นาง สำอางค์ ทองอ้วน 172,105 12 ต.ค. 2560
5 นาย กำพล ชนะณรงค์เดช นาง ขวัญเรือน ชนะณรงค์เดช 204,219 12 ต.ค. 2560
6 นาง สมพร ยืนยง จ.ส.อ. วีระพล ยืนยง 204,210 12 ต.ค. 2560
7 นาย ประเสริฐ เพชรประไพ นาง บุญเลิศ บริสุทธิ์ 204,220 12 ต.ค. 2560
8 นาง ทรัพย์ ประจงมูล นาย สนอง หมอม้า 204,221 12 ต.ค. 2560
9 นาย ชูชาติ เรือนสม นาง กาญจนา เรือนสม 204,457 12 ต.ค. 2560
10 นาง แฉล้ม เพลัย พ.ต. กมล เพลัย 204,218 12 ต.ค. 2560