การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. สยาม ดาวล้อม น.ส. พิชญ์สินี จิราก้องวานิช 163,479 15 ส.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
2 พ.ท. เสถียร สุวรรณพันธุ์ น.ส. เพ็ญพรรณ สุวรรณพันธุ์ 203,482 15 ส.ค. 2560
3 ร.ต. วชิรดล บุญธรรม เรืออากาศตรีหญิง ยุพดี ขาวสำลี 163,478 15 ส.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
4 นาย เจริญศักดิ์ จันทรเนตร จ.ส.อ. วันชัย จันทรเนตร 119,900 15 ส.ค. 2560
5 นาย เจริญศักดิ์ จันทรเนตร น.ส. จันทรา จันทรเนตร 83,582 15 ส.ค. 2560
6 ร.ต. ศิลป์ชัย แพอยู่ ส.อ. วิทวัฒน์ แพอยู่ 203,514 9 ส.ค. 2560
7 นาง สมบูรณ์ จุ้ยกระจ่าง นาย สุรชาติ จุ้ยกระจ่าง 163,511 9 ส.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
8 นาง ยุ่น ภูหอมหวน จ.ส.อ. คำรณ ภูหอมหวน 203,510 9 ส.ค. 2560
9 นาง ทองเพียร สีนิล นาง อรพินธ์ ขำฉวี 101,756 9 ส.ค. 2560
10 นาง ทองเพียร สีนิล จ.ส.อ. นิวัติ สีนิล 101,756 9 ส.ค. 2560