การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ท. ยิ่งยศ บุนนาค นาง พึงใจ บุนนาค 133,858 27 ส.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 77,581
2 พ.ต. สมาร์ท นันทเดช นาง ณัฐนิช นันทเดช 145,156 27 ส.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,282
3 ร.อ.หญิง สายชล นรัตถรักษา นาย นาเวส นรัตถรักษา 211,418 27 ส.ค. 2563
4 ร.ท. พรสุธีร์ หินแก้ว นาย เหนือขวัญเกล้า หินแก้ว 211,412 27 ส.ค. 2563
5 ร.ต. เสกสิน ศุภนิกร น.ส. ธนิชาภรณ์ อุยสกุล 211,437 27 ส.ค. 2563
6 ร.ต. พิสัย เสมาคำ นาง อนงค์ลักษ์ ราชกรม 211,410 27 ส.ค. 2563
7 จ.ส.อ.หญิง ศุศรี ธรรมรัตน์ นาง กัญญ์ชลี จารุมาศ 115,715 27 ส.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 95,731
8 จ.ส.อ. กองเหรียญ แตงเจริญ นาง อัญชลี แตงเจริญ 211,411 27 ส.ค. 2563
9 จ.ส.อ. สมชาย ศรีงาม นาย วัจน์กร ศรีงาม 31,844 27 ส.ค. 2563
10 จ.ส.อ. สมชาย ศรีงาม นาง พเยาว์ ศรีงาม 147,639 27 ส.ค. 2563