การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต.หญิง อัญชลี ศุภจำปิยา น.ส. อัจฉราพร ศุภจำปิยา 203,353 16 พ.ค. 2560
2 พ.อ. ไพโรจน์ โรจนรัชโยธิน นาง ชุมศรี โรจน์รัชโยธิน 203,354 16 พ.ค. 2560
3 ร.ต. พิชิต เสนอใจ นาย อานนท์ เสนอใจ 163,365 16 พ.ค. 2560 หักเงินยืม 40,000
4 พระ สถาพร ต้นทรัพย์ไพศาล น.ส. ขวัญชนก ต้นทรัพย์ไพศาล 203,366 16 พ.ค. 2560
5 นาง ศิริวรรณ ใจใส จ.ส.อ. อำนาจ ใจใส 177,564 16 พ.ค. 2560
6 นาย ติ๊บ ดาหาญ นาง กุศล ตั๋นเต๋ 203,354 16 พ.ค. 2560
7 นาย สนาน วิชิตนาค จ.ส.อ. สฤษฎ์ วิชิตนาค 203,367 16 พ.ค. 2560
8 นาง บัวจันทร์ จันทรบุตร ร.อ. ธรรมวิทย์ จันทรบุตร 203,563 16 พ.ค. 2560
9 นาง สุดา การสมโชค ร.อ. ธำรงค์ มะลิลา 203,563 16 พ.ค. 2560
10 นาง เตือนใจ ศิริเลข นาง ชลธิชา สว่างใจธรรม 163,564 16 พ.ค. 2560 หักเงินยืม 40,000