การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. สุพล ปรักเอโก พ.อ. อรรถกร ปรักเอโก 207,221 29 ต.ค. 2561
2 พ.อ. สมชาติ ภาษิตานนท์ นาง ยุพิน ภาษิตานนท์ 207,230 29 ต.ค. 2561
3 พ.ท. กิตติ พฤกษ์ไพศาล พล.ต. ชาญชัย พฤกษ์ไพศาล 142,958 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,297
4 พ.ท. กนก ชูติสูตร์ นาย เกรียงไกร ชูติสูตร์ 207,258 29 ต.ค. 2561
5 พ.ต. ปิรินทวัจน์ พรหมขัติแก้ว นาง วนาลี พรหมขัติแก้ว 207,443 29 ต.ค. 2561
6 ร.อ. ชาตรี แก้วสุข น.ส. ตรีทิพย์ แก้วสุข 137,251 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,003
7 ร.ท. ทรงธรรม จิตระยนต์ นาง พรจิตร จิตระยนต์ 207,431 29 ต.ค. 2561
8 ร.ต. ทรงเกียรติ อินทรประเสริฐ นาง ขวัญใจ อินทรประเสริฐ 167,160 29 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
9 ร.ต. เกษม พิบูลย์สวัสดิ์ นาง อำไพวรรณ พิบูลย์สวัสดิ์ 207,164 29 ต.ค. 2561
10 ร.ต. รุ่งศักดิ์ จิตต์โสภา นาง มะลิ จิตต์โสภา 207,259 29 ต.ค. 2561