การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ท. ชัยมงคล สวัสดิ์ไชย พ.อ.หญิง ธารทิพย์ สวัสดิ์ไชย 207,560 11 มิ.ย. 2562
2 พ.อ. ประสงค์ ชิงชัย นาง พัชรินทร์ ชิงชัย 207,542 11 มิ.ย. 2562
3 พ.อ. ทองสุข วันทนีย์ นาง นงเยาว์ วันทนีย์ 207,931 11 มิ.ย. 2562
4 พ.ต. สุจินต์ สุรพันธุมาภา นาง ประเสริฐ สุรพันธุมาภา 207,543 11 มิ.ย. 2562
5 ร.ต. เมืองคำ จันทบุรี นาย ทวีศักดิ์ จันทบุรี 207,566 11 มิ.ย. 2562
6 ร.ต. อรดิน ศรีสมเขียว นาง สอาด มาเพ็ชร 207,569 11 มิ.ย. 2562
7 ร.ต. ชลอ สนิทมาก น.ส. วิภา สนิทมาก 207,552 11 มิ.ย. 2562
8 ร.ต. ศิลา ซ้อนเพ็ชร นาย ชนพัฒน์ ซ้อนเพ็ชร 207,541 11 มิ.ย. 2562
9 จ.ส.อ. ไม้ เหยือกเงิน นาง เพียรใจ เดชเกรียงไกร 207,537 11 มิ.ย. 2562
10 ส.อ. กิตติชัย สุขสนิท พ.อ.หญิง ยุพิน ยศศรี 207,570 11 มิ.ย. 2562