การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. นพ จันทะศรี พระ เตียง จันทะศรี 203,037 ม.7 พัน.14 22 มิ.ย. 2560
2 พล.ท. พ่ออาษา ทองงามขำ นาง ฉลองขวัญ ทองงามขำ 203,238 มทบ.39 22 มิ.ย. 2560
3 พ.อ. เจษฎา จำเนียร นาง วีณา จำเนียร , นาง มณฑา จำเนียร 203,222 มทบ.13 22 มิ.ย. 2560
4 ร.ต. นิล สุวลักษณ์ นาง นภษร วรพินท์ 203,231 มทบ.21 22 มิ.ย. 2560
5 ร.ต. เทียนชัย เบ็ญจกรีฑา น.ส. นงคราญ เบ็ญจกรีฑา 203,230 มทบ.18 22 มิ.ย. 2560
6 ร.ต. สำราญ สนธิบ่าย นาย ชุมพล สนธิบ่าย 203,237 มทบ.35 22 มิ.ย. 2560
7 ร.ต. แร ใจจักร์ธรรม นาง โบยี ใจจักร์ธรรม 203,215 มทบ.31 22 มิ.ย. 2560
8 ร.ต. เกษม ทะวะรีย์ นาง บานเย็น ทะวะรีย์ 203,209 มทบ.23 22 มิ.ย. 2560
9 ร.ต. จิรัฎฐ์ วีระสม นาง สมปอง วีระสม 203,219 ศม. 22 มิ.ย. 2560
10 จ.ส.อ. อดุลย์ เด่นชัย น.ส. ศศิประภา เด่นชัย 203,214 ม.พัน.28 พล.ม.1 22 มิ.ย. 2560