การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาง เฉลิมวรรณ บำรุงเวช 170,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
2 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช น.ส. วรรณกร บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
3 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาย ยศวิน บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
4 พ.ต. อภิญญา บุญชะตา นาง จันทร์เพ็ญ บุญชะตา 204,086 ร.25 10 ต.ค. 2560
5 ร.ท. ธวัชชัย เดชเดโช นาย พันกรณ์ เดชเดโช 204,038 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
6 จ.ส.อ. สมจิตร ศิริโยธา น.ส. สิริภรณ์ บัวลา 203,868 ร.4 พัน.1 10 ต.ค. 2560
7 จ.ส.อ. สราวุธ เกตุทิพย์ นาง ธมลวรรณ เกตุทิพย์ 140,000 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
8 จ.ส.อ. สราวุธ เกตุทิพย์ น.ส. จีรภา เกตุทิพย์ 64,100 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
9 จ.ส.อ. อิทธิชัย พันธุ์ปลาโด นาย เฉลิมพล พันธุ์ปลาโด 204,251 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
10 จ.ส.อ. มนัส ถานะวุฒิพงค์ นาง ทิพวัลย์ ถานะวุฒิพงค์ 204,254 สง.สด.จว.พ.ร. 10 ต.ค. 2560