การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. ประชุม อ่อนละออ นาง พิศมัย อ่อนละออ 211,506 มทบ.22 1 ก.ย. 2563
2 ร.อ. อภิเดช เชื้อสิงห์ น.ส. วรรณสุดา เชื้อสิงห์ 157,355 มทบ.35 1 ก.ย. 2563
3 ร.อ. อภิเดช เชื้อสิงห์ นาย วรกานต์ เชื้อสิงห์ 54,146 มทบ.35 1 ก.ย. 2563
4 ร.ต. บุญเพ็ง ชาวยศ นาย รัตนะศักดิ์ ชาวยศ 70,502 มทบ.24 1 ก.ย. 2563
5 ร.ต. บุญเพ็ง ชาวยศ นาย พิทักษ์ ชาวยศ 141,003 มทบ.24 1 ก.ย. 2563
6 อส.ทพ. นิกร สมบัติทอง น.ส. เสาว์วดี จันทร์แจ้ง 159,300 กรม ทพ.41 1 ก.ย. 2563
7 อส.ทพ. นิกร สมบัติทอง ด.ช. ฑิคัมภูมิ สมบัติทอง 52,207 กรม ทพ.41 1 ก.ย. 2563
8 อส.ทพ. สมศักดิ์ ผาแก้ว นาย พัทธพล ผาแก้ว 211,500 กรม ทพ.14 1 ก.ย. 2563
9 นาย สำเริง จิตรีงาม จ.ส.อ. พิบูลย์ จิตรีงาม 211,752 ศป. 1 ก.ย. 2563
10 นาง ชูศรี กะมุตชาติ จ.ส.อ. เอกรัตน์ อู่เพ็ชร 211,749 พัน.บ.41 1 ก.ย. 2563