การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. สัจจา สุขสำราญ นาย สุวัฒน์ สุขสำราญ 90,245 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 15 ม.ค. 2562
2 พ.ท. ภิรมย์ ชมศิริ นาง อนุลักษณ์ ชมศิริ 207,507 มทบ.27 15 ม.ค. 2562
3 ร.ต. วิโรจน์ เชาวลิต จ.ส.ต. อรรคเดช เชาวลิต 207,510 มทบ.41 15 ม.ค. 2562
4 ร.ต. ณตศพล ปินตาสะอาด นาย ศักดินา ปินตาสะอาด 207,509 มทบ.33 15 ม.ค. 2562
5 ร.ต. ไสว ก้อนคำใหญ่ นาง ทองสี ก้อนคำใหญ่ 207,507 มทบ.27 15 ม.ค. 2562
6 ร.ต. บุญธง คลื่นแก้ว นาย ชัยยุทธ คลื่นแก้ว 207,011 มทบ.24 15 ม.ค. 2562
7 ว่าที่ ร.ต. สำรวย หนุนเพ็ชร์ นาง เรณู หนุนเพ็ชร์ 207,510 มทบ.13 15 ม.ค. 2562
8 จ.ส.อ. สัจจา สุขสำราญ นาง ณัฐธิดา สุขสำราญ 117,000 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 15 ม.ค. 2562
9 จ.ส.อ. จรูญ จรจลักษณ์ น.ส. บวรลักษณ์ นราพัทนิพัทพงษ์ 207,509 มทบ.41 15 ม.ค. 2562
10 จ.ส.อ. ภิรมย์ สมพันธ์ นาย บุญนำ สมพันธ์ 207,521 มทบ.24 15 ม.ค. 2562