การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ธวัชชัย ภักดิ์ศรีวงศ์ นาง สมบูรณ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ 207,040 มทบ.18 28 ส.ค. 2561
2 พ.ท. สกล โสมนัส นาง รัชนี บุญภักดี 207,469 มทบ.13 28 ส.ค. 2561
3 พ.ต. เมฆ ภูมิคอนสาร นาง หนูสิทธิ์ ภูมิคอนสาร 207,040 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
4 พ.ต. ติสัย จันทะบาล นาง อนงค์ จันทะบาล 207,037 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
5 พ.ต. ทวี โกมลวัฒน์ นาง วัลย์ลิกา โกมลวัฒน์ 192,327 สง.สด.จว.ก.ส. 28 ส.ค. 2561
6 พ.ต. สมคิด สูงตรง นาง วัจนา สูงตรง 207,063 มทบ.39 28 ส.ค. 2561
7 ร.ต. อินทร์ ยศสมบัติ นาง มานิตย์ ยศสมบัติ 207,125 มทบ.35 28 ส.ค. 2561
8 ร.ต. ปรีชา ศรีบัวเอี่ยม นาง สมร ศรีบัวเอี่ยม 207,123 มทบ.23 28 ส.ค. 2561
9 ร.ต. สัญญา แก้วกำพล นาง พรพิมล แก้วกำพล 206,812 มทบ.38 28 ส.ค. 2561
10 จ.ส.อ. มีชัย ไตรสูงเนิน นาง สำเรียง ไตรสูงเนิน 207,039 มทบ.21 28 ส.ค. 2561