การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.อ. เสกสรรค์ ประสานชาติ นาย ศิวกร ประสานชาติ 57,555 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
2 ร.อ. เสกสรรค์ ประสานชาติ นาย วุฒิศักดิ์ ประสานชาติ 150,000 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
3 ร.ต. สมโภชน์ พยัคฆพงษ์ นาย พิศณุรักษ์ พยัคฆพงษ์ 207,570 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
4 ร.ต. สมาน พุ่มไสว นาง อารีย์ พุ่มไสว 207,580 มทบ.15 11 มิ.ย. 2562
5 ด.ต. ประยูร พรหมดนตรี ส.อ. รุ่งโรจน์ พรหมดนตรี 207,347 ทภ.4 11 มิ.ย. 2562
6 จ.ส.ต. รัฐพล ดวงดาวพารัมย์ นาง นิตยา ดวงดาวพารัมย์ 207,557 มทบ.25 11 มิ.ย. 2562
7 นาง สุพัตรา สุนินทบูรณ์ นาง ไพรัตน์ สุวรรณกูฎ 207,572 ร.6 11 มิ.ย. 2562
8 นาง ยอด ยศเลิศ ร.ต. นอง ยศเลิศ 207,579 มทบ.38 11 มิ.ย. 2562
9 นาย สอาด พิมายกลาง ร.ต. วสุธา เครือภู่ 207,574 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
10 นาง เจียน พุ่มประเสริฐ นาย สุจจริต พุ่มประเสริฐ 207,574 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562