การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ยอด ขันทรา น.ส. ตณัฐสิมา พ่วงศรี 201,338 สง.สด.จว.ล.พ. 11 ต.ค. 2562
2 พ.ท. ศักดิ์ชาย พลสายบัว นาง ชญาดา สังข์ธูป 209,525 มทบ.13 11 ต.ค. 2562
3 ร.อ. สมชาติ วงศ์ใหญ่ นาง เนตรชนก วงศ์ใหญ่ 154,300 ร.17 11 ต.ค. 2562
4 ร.อ. สมชาติ วงศ์ใหญ่ นาง บัวเผย วงศ์ใหญ่ 54,690 ร.17 11 ต.ค. 2562
5 ร.ต. เพิ่มศักดิ์ ร่วมศรี นาง สังวาลย์ ร่วมศรี 209,521 มทบ.25 11 ต.ค. 2562
6 ร.ต. วิษณุ เนาท่าแค นาง ภรณ์มาตา เนาท่าแค 209,524 มทบ.13 11 ต.ค. 2562
7 จ.ส.อ. ประจักษ์ เจริญสุข นาง อมรรัตน์ แสงทอง 209,524 มทบ.13 11 ต.ค. 2562
8 ส.อ. วนัตส์ คนหลัก น.ส. จำปี ธนาคุณ 39,296 ช.พัน.51 11 ต.ค. 2562
9 ส.อ. วนัตส์ คนหลัก น.ส. กาญจนา คนหลัก 170,000 ช.พัน.51 11 ต.ค. 2562
10 นาง อุดม คำพานิช ส.อ. สำราญ คำพานิช 209,519 พัน.สห.12 11 ต.ค. 2562