การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. ธง เกลี้ยงเทศ นาง สุภาพร เกลี้ยงเทศ 205,900 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
2 ส.ท. พศวีร์ มินศิริ นาง พรรษา มินศิริ 205,656 พัน.ซบร.กรม 17 พ.ค. 2561
3 นาง ทองหนุ่ม สินธุชัย น.ส. ปนิตา วงศ์ชัยพานิชย์ 205,905 สง.สด.จว.พ.ร. 17 พ.ค. 2561
4 นาย พายัพ เดชฤทธิ์ จ.ส.อ.หญิง สุพัตยา เจริญผล 205,661 รพ.ค่ายสุรสีห์ 17 พ.ค. 2561
5 นาย สมชาย สุขจิตต์ พ.ท. วินัย ชูโตศรี 205,904 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
6 นาย ต่วน สถิรสุขสมบูรณ์ ร.ต. ประวิทย์ ภู่พงษ์ 205,895 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
7 นาง นกแก้ว พักศรี นาง นกคล้า ชำนาญเวช 205,895 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
8 นาย สวัสดิ์ ไชยพร ร.ต. วาสน์ ไชยพร 205,901 มทบ.27 17 พ.ค. 2561
9 นาง ราตรี สุขโชติ พ.ท. ประสงค์ สุขโชติ 205,894 มทบ.18 17 พ.ค. 2561
10 นาย หัตถชัย ปันแดน ส.ต. วุฒิชัย ปันแดน 205,906 มทบ.13 17 พ.ค. 2561