การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาย ทองเลี่ยม โดนวุธ ร.อ. สมบัติ โดนวุฒินันต์ 211,126 มทบ.22 13 พ.ค. 2563
2 นาย วิเชษฐ เวชวิฐาน น.ส. สุกัญญา นิ่มพญา 211,151 สง.สด.จว.อ.น. 13 พ.ค. 2563
3 นาง ลำยงค์ การะเกตุ ร.ต. วรรณรัตน์ การะเกตุ 211,125 มทบ.39 13 พ.ค. 2563
4 นาง จิ๋น มอญเพชร์ ร.ท. ประหยัด มอญเพชร์ 211,128 มทบ.33 13 พ.ค. 2563
5 นาย รุ่น วารินสะอาด ส.อ. ชฎากร วารินสะอาด 211,128 มทบ.31 13 พ.ค. 2563
6 นาง ทิพย์ บานฤทัย นาง บุญตา บานฤทัย 211,125 มทบ.26 13 พ.ค. 2563
7 นาง รัชดาวัลย์ จันทร (นิภา อ้นศรี) พ.ต. ปรีชา อ้นศรี 211,160 มทบ.19 13 พ.ค. 2563
8 นาย บุญมาก นาคถนอม พ.อ. บุญสม นาคถนอม 211,130 มทบ.18 13 พ.ค. 2563
9 นาง สา ศรีชาลี ร.ต. บุญช่วย ศรีชาลี 211,144 มทบ.23 13 พ.ค. 2563
10 นาย จันทร์ ศรีคำ ส.อ. สุบิน ศรีบุญ 211,146 มทบ.13 13 พ.ค. 2563