การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. เชาว์ เครือเหลา นาง สุนีย์ เครือเหลา 203,938 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
2 ร.ต. ชูสินธุ์ ขันลุย นาง มยุรี ขันลุย , นาง ลี ขันลุย 204,396 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
3 จ.ส.อ. บุญธรรม สุภราช ร.อ. กนก สุภราช 204,396 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
4 จ.ส.อ. จิรวัฒน์ มีจักร นาง ธนาภา มีจักร 204,614 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
5 จ.ส.อ. สมบัติ กาญจนพนากุล นาย ยุทพล กาญจนพนากุล 195,512 มทบ.13 4 ธ.ค. 2560
6 นาง ไสว ก้อนมณี ร.ต. ฐณพงษ์ กิจพงษ์ศรี 204,391 มทบ.13 4 ธ.ค. 2560
7 นาง ดารา ไชยหงษา จ.ส.อ. กิระติ ลมอ่อน 204,618 ม.6 พัน.6 4 ธ.ค. 2560
8 ร.ต. คงศักดิ์ พุทธิมณี นาง พรรณี พุทธิมณี 204,406 มทบ.32 1 ธ.ค. 2560
9 อส.ทพ. พรรษา หะยะกังฉัตร นาง บุญเรือง มุสิกพันธ์ 204,163 ทพ.46 1 ธ.ค. 2560
10 นาย ณรงค์ บุญท้าว นาง อุดม บุญท้าว , นาง ปิยนันท์ พันโกฎิ 204,403 มทบ.27 1 ธ.ค. 2560