การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต.หญิง บุญรวม อินทร์สุวรรณ นาย เมธี อินทร์สุวรรณ 205,998 มทบ.18 13 มี.ค. 2561
2 พ.ต. ทองผล บำรุงภักดิ์ นาย ธเนตร บำรุงภักดิ์ 60,845 มทบ.36 13 มี.ค. 2561
3 พ.ต. ทองผล บำรุงภักดิ์ จ.ส.อ. ธานินทร์ บำรุงภักดิ์ 145,100 มทบ.36 13 มี.ค. 2561
4 ร.อ. ประเสริฐ ชูสวัสดิ์ นาง ศิริพร วังแวว 205,957 มทบ.32 13 มี.ค. 2561
5 ร.ต. ไพฑูรย์ ศรีเรือง นาง บุญยนุช ศรีเรือง , นาง สมนึก ศรีเรือง 205,981 มทบ.13 13 มี.ค. 2561
6 ร.ต. เข็ม ประไพแสง นาง ลูกจันทร์ ประไพแสง 205,992 มทบ.13 13 มี.ค. 2561
7 ร.ต. สำเนียง จันทร์ภูทัศน์ นาง นิ่มอนงค์ เบญจธัญญลักษณ์ 205,759 ร.13 13 มี.ค. 2561
8 ร.ต. สนิท อินทร์บุญสม นาง อำนวย คำมุงคุล 205,706 มทบ.42 13 มี.ค. 2561
9 ร.ต. ชาติ ศรีอ้น นาง ทิล ศรีอ้น 205,966 มทบ.31 13 มี.ค. 2561
10 จ.ส.อ. ทองเจือ สวารัตน์ นาย นิมิต สวารัตน์ 205,957 สง.สด.จว.ก.พ. 13 มี.ค. 2561