การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2562
2 สป. 31 ม.ค. 2562
3 สสน.บก.ทบ. 31 ม.ค. 2562
4 สวพ.ทบ. 31 ม.ค. 2562
5 สร. 31 ม.ค. 2562
6 กรจ.มทบ.11 31 ม.ค. 2562
7 นปอ. 30 ม.ค. 2562
8 นรด. 30 ม.ค. 2562
9 สพ.ทบ. 30 ม.ค. 2562
10 ยศ.ทบ. 30 ม.ค. 2562