การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รวท.อท.ศอพท. 31 ส.ค. 2561
2 กง.ทหาร 31 ส.ค. 2561
3 วพม. 31 ส.ค. 2561
4 กรส.สก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
5 สสน.บก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
6 สวพท. 30 ส.ค. 2561
7 สวพ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
8 กง.กห. 30 ส.ค. 2561
9 สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
10 พบ. 30 ส.ค. 2561