การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรส.สก.ทบ. 28 พ.ย. 2561
2 พธ.ทบ. 28 พ.ย. 2561
3 สตน.ทบ. 28 พ.ย. 2561
4 สธน.ทบ. 28 พ.ย. 2561
5 ศพก.ทบ. 28 พ.ย. 2561
6 กง.ทบ. 28 พ.ย. 2561
7 ศอพท. 28 พ.ย. 2561
8 สก.ทบ. 28 พ.ย. 2561
9 วศ.ทบ. 28 พ.ย. 2561
10 กธก.สก.ทบ. 28 พ.ย. 2561