การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ศพก.ทบ. 25 ก.ค. 2561
2 สบ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
3 ขส.ทบ. 25 ก.ค. 2561
4 รร.สธ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
5 สห.ทบ. 24 ก.ค. 2561
6 สปช.ทบ. 24 ก.ค. 2561
7 มทบ.11 24 ก.ค. 2561
8 กฌป.สก.ทบ. 24 ก.ค. 2561
9 กง.ทบ. 24 ก.ค. 2561
10 กสค.สก.ทบ. 24 ก.ค. 2561