การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รพ.รร.6 2 พ.ค. 2562
2 กง.ทหาร 30 เม.ย. 2562
3 วพม. 30 เม.ย. 2562
4 ศพก.ทบ. 30 เม.ย. 2562
5 สสน.บก.ทบ. 30 เม.ย. 2562
6 กรจ.มทบ.11 30 เม.ย. 2562
7 นรด. 29 เม.ย. 2562
8 ยศ.ทบ. 29 เม.ย. 2562
9 พบ. 29 เม.ย. 2562
10 สง.ปรมน.ทบ. 29 เม.ย. 2562