การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 ก.ย. 2562
2 วพม. 30 ก.ย. 2562
3 กรจ.มทบ.11 30 ก.ย. 2562
4 นรด. 27 ก.ย. 2562
5 สง.ปรมน.ทบ. 27 ก.ย. 2562
6 ยศ.ทบ. 27 ก.ย. 2562
7 พบ. 27 ก.ย. 2562
8 รวท.อท.ศอพท. 27 ก.ย. 2562
9 ศพก.ทบ..รามอินทรา 27 ก.ย. 2562
10 ศซบ.ทบ. 27 ก.ย. 2562