การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ศพก.ทบ..รามอินทรา 8 เม.ย. 2563
2 กง.ทหาร 31 มี.ค. 2563
3 วพม. 31 มี.ค. 2563
4 สสน.บก.ทบ. 31 มี.ค. 2563
5 กรจ.มทบ.11 31 มี.ค. 2563
6 พบ. 30 มี.ค. 2563
7 รวท.อท.ศอพท. 30 มี.ค. 2563
8 จบ. 30 มี.ค. 2563
9 วพบ. 30 มี.ค. 2563
10 สพธ. 30 มี.ค. 2563