การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 3 ก.ค. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 3 ก.ค. 2560
3 สวพ.ทบ. 30 มิ.ย. 2560
4 กรจ.มทบ.11 30 มิ.ย. 2560
5 สปช.ทบ. 30 มิ.ย. 2560
6 สพธ. 30 มิ.ย. 2560
7 ยศ.ทบ. 30 มิ.ย. 2560
8 วพม. 30 มิ.ย. 2560
9 รร.ขว.ทบ. 30 มิ.ย. 2560
10 สสน.บก.ทบ. 30 มิ.ย. 2560