การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 นปอ. 31 มี.ค. 2561
2 สปช.ทบ. 31 มี.ค. 2561
3 สสน.บก.ทบ. 31 มี.ค. 2561
4 สพธ. 31 มี.ค. 2561
5 กรจ.มทบ.11 31 มี.ค. 2561
6 รร.ขว.ทบ. 31 มี.ค. 2561
7 มทบ.11 31 มี.ค. 2561
8 รง.ปรนม.ทบ. 31 มี.ค. 2561
9 กบ.ทบ. 31 มี.ค. 2561
10 วทบ. 31 มี.ค. 2561