การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สลก.ทบ. 1 ก.พ. 2561
2 วพม. 1 ก.พ. 2561
3 สวพ.ทบ. 31 ม.ค. 2561
4 สพธ. 31 ม.ค. 2561
5 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2561
6 สปช.ทบ. 31 ม.ค. 2561
7 กรจ.มทบ.11 31 ม.ค. 2561
8 ยศ.ทบ. 31 ม.ค. 2561
9 รร.ขว.ทบ. 31 ม.ค. 2561
10 รร.จปร. 31 ม.ค. 2561