การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กสค.สก.ทบ. 3 ต.ค. 2560
2 กง.ทหาร 3 ต.ค. 2560
3 รพ.รร.6 29 ก.ย. 2560
4 สวพ.ทบ. 29 ก.ย. 2560
5 สปช.ทบ. 29 ก.ย. 2560
6 กรจ.มทบ.11 29 ก.ย. 2560
7 สพธ. 29 ก.ย. 2560
8 ยศ.ทบ. 29 ก.ย. 2560
9 รร.ขว.ทบ. 29 ก.ย. 2560
10 พบ. 28 ก.ย. 2560