การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 สบ.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
102 สห.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
103 รร.สธ.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
104 กบ.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
105 สตน.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
106 รพ.รร.6 26 มิ.ย. 2563
107 จบ. 26 มิ.ย. 2563
108 สสน.บก.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
109 วทบ. 26 มิ.ย. 2563
110 สร. 26 มิ.ย. 2563