การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 สวพ.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
112 รร.ขว.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
113 อท.ศอพท. 26 มิ.ย. 2563
114 ศอพท. 26 มิ.ย. 2563
115 สป. 26 มิ.ย. 2563
116 ขกท. 25 มิ.ย. 2563
117 สง.ปรมน.ทบ. 25 มิ.ย. 2563
118 กฌป.สก.ทบ. 25 มิ.ย. 2563
119 กธก.สก.ทบ. 25 มิ.ย. 2563
120 ศซบ.ทบ. 25 มิ.ย. 2563