การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 กรส.สก.ทบ. 25 มิ.ย. 2563
122 สปภ.อผศ. 30 มิ.ย. 2563
123 ผปช.อผศ. 25 มิ.ย. 2563
124 รพ.อผศ. 25 มิ.ย. 2563
125 สปภ.อผศ. 25 มิ.ย. 2563
126 สรพ.อผศ. 25 มิ.ย. 2563
127 กง.ทบ. 25 มิ.ย. 2563
128 มทบ.11 25 มิ.ย. 2563
129 สมาชิกธนาคาร 23 มิ.ย. 2563
130 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 23 มิ.ย. 2563