การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 นร.ดย.ทบ. 22 มิ.ย. 2563
132 กอท.สก.ทบ. 5 มิ.ย. 2563
133 ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.สห.สห.ทบ. 8 มิ.ย. 2563
134 สร. 4 มิ.ย. 2563
135 กง.ทหาร 29 พ.ค. 2563
136 วพม. 29 พ.ค. 2563
137 ศพก.ทบ.รามอินทรา 29 พ.ค. 2563
138 กรจ.มทบ.11 29 พ.ค. 2563
139 พบ. 28 พ.ค. 2563
140 รวท.อท.ศอพท. 28 พ.ค. 2563