การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 สสน.สป. 28 พ.ค. 2563
142 สสน.บก.ทบ. 28 พ.ค. 2563
143 วพบ. 28 พ.ค. 2563
144 สพธ. 28 พ.ค. 2563
145 สวพท. 28 พ.ค. 2563
146 รร.กง.กง.ทบ. 28 พ.ค. 2563
147 สส. 28 พ.ค. 2563
148 รร.สร.พบ. 28 พ.ค. 2563
149 ศพม. 28 พ.ค. 2563
150 สธน.ทบ. 28 พ.ค. 2563