การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 รร.กบ.ทบ. 28 พ.ค. 2563
152 พธ.ทบ. 27 พ.ค. 2563
153 นปอ. 27 พ.ค. 2563
154 ขส.ทบ. 27 พ.ค. 2563
155 พล.ม.2 รอ. 27 พ.ค. 2563
156 นรด. 27 พ.ค. 2563
157 สลก.ทบ. 27 พ.ค. 2563
158 ยศ.ทบ. 27 พ.ค. 2563
159 ขกท. 27 พ.ค. 2563
160 ยย.ทบ. 27 พ.ค. 2563