การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 รร.สธ.ทบ. 27 พ.ค. 2563
172 กบ.ทบ. 27 พ.ค. 2563
173 สตน.ทบ. 27 พ.ค. 2563
174 จบ. 27 พ.ค. 2563
175 วทบ. 27 พ.ค. 2563
176 ศซบ.ทบ. 27 พ.ค. 2563
177 สวพ.ทบ. 27 พ.ค. 2563
178 อท.ศอพท. 27 พ.ค. 2563
179 สด.จว.ก.ท. 27 พ.ค. 2563
180 ศอพท. 27 พ.ค. 2563