การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 รพ.รร.6 26 พ.ค. 2563
182 กง.ปรมน.ทบ. 26 พ.ค. 2563
183 กฌป.สก.ทบ. 26 พ.ค. 2563
184 กธก.สก.ทบ. 26 พ.ค. 2563
185 กรส.สก.ทบ. 26 พ.ค. 2563
186 อผศ. 26 พ.ค. 2563
187 กง.ทบ. 26 พ.ค. 2563
188 มทบ.11 26 พ.ค. 2563
189 สมาชิกธนาคาร 22 พ.ค. 2563
190 กอท.สก.ทบ. 12 พ.ค. 2563