การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 สพธ. 30 ก.ค. 2563
12 รร.กง.กง.ทบ. 30 ก.ค. 2563
13 สส. 30 ก.ค. 2563
14 รร.สร.พบ. 30 ก.ค. 2563
15 กรจ.มทบ.11 30 ก.ค. 2563
16 ศพม. 30 ก.ค. 2563
17 รร.กบ.ทบ. 30 ก.ค. 2563
18 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 30 ก.ค. 2563
19 อท.ศอพท. 30 ก.ค. 2563
20 พธ.ทบ. 29 ก.ค. 2563