การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 นปอ. 29 ก.ค. 2563
22 ขส.ทบ. 29 ก.ค. 2563
23 พล.ม.2 รอ. 29 ก.ค. 2563
24 นรด. 29 ก.ค. 2563
25 สลก.ทบ. 29 ก.ค. 2563
26 ยศ.ทบ. 29 ก.ค. 2563
27 ยย.ทบ. 29 ก.ค. 2563
28 ขว.ทบ. 29 ก.ค. 2563
29 วศ.ทบ. 29 ก.ค. 2563
30 ดย.ทบ. 29 ก.ค. 2563