การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 รวท.อท.ศอพท. 29 ก.ค. 2563
32 สปช.ทบ. 29 ก.ค. 2563
33 กพ.ทบ. 29 ก.ค. 2563
34 ยก.ทบ. 29 ก.ค. 2563
35 สพ.ทบ. 29 ก.ค. 2563
36 กธก.กร.ทบ. 29 ก.ค. 2563
37 สบ.ทบ. 29 ก.ค. 2563
38 สห.ทบ. 29 ก.ค. 2563
39 กบ.ทบ. 29 ก.ค. 2563
40 รร.สธ.ทบ. 29 ก.ค. 2563