การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 รร.สพ.สพ.ทบ. 29 ก.ค. 2563
42 สป. 29 ก.ค. 2563
43 กอท.สก.ทบ. 29 ก.ค. 2563
44 ศพก.ทบ.รามอินทรา 29 ก.ค. 2563
45 สวพท. 29 ก.ค. 2563
46 สสน.บก.ทบ. 29 ก.ค. 2563
47 สร. 29 ก.ค. 2563
48 สวพ.ทบ. 29 ก.ค. 2563
49 รร.ขว.ทบ. 29 ก.ค. 2563
50 สธน.ทบ. 29 ก.ค. 2563