การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 ขกท. 24 ก.ค. 2563
52 สง.ปรมน.ทบ. 24 ก.ค. 2563
53 กฌป.สก.ทบ. 24 ก.ค. 2563
54 รพ.รร.6 24 ก.ค. 2563
55 จบ. 24 ก.ค. 2563
56 กธก.สก.ทบ. 24 ก.ค. 2563
57 วทบ. 24 ก.ค. 2563
58 ศซบ.ทบ. 24 ก.ค. 2563
59 กรส.สก.ทบ. 24 ก.ค. 2563
60 อผศ. 24 ก.ค. 2563