การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 วพม. 29 มิ.ย. 2563
72 รร.สพ.สพ.ทบ. 29 มิ.ย. 2563
73 วพบ. 29 มิ.ย. 2563
74 สพธ. 29 มิ.ย. 2563
75 สวพท. 29 มิ.ย. 2563
76 รร.กง.กง.ทบ. 29 มิ.ย. 2563
77 สส. 29 มิ.ย. 2563
78 รร.สร.พบ. 29 มิ.ย. 2563
79 กรจ.มทบ.11 29 มิ.ย. 2563
80 ศพม. 29 มิ.ย. 2563