การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 สธน.ทบ. 29 มิ.ย. 2563
82 รร.กบ.ทบ. 29 มิ.ย. 2563
83 สด.จว.ก.ท. 29 มิ.ย. 2563
84 รร.สพ.สพ.ทบ. 29 มิ.ย. 2563
85 พธ.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
86 นปอ. 26 มิ.ย. 2563
87 พล.ม.2 รอ. 26 มิ.ย. 2563
88 สลก.ทบ. 26 มิ.ย. 2563
89 นรด. 26 มิ.ย. 2563
90 ยศ.ทบ. 26 มิ.ย. 2563