การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 13 เม.ย. 2563
2 สด.ม.ส. 1 เม.ย. 2563
3 กรม.ทพ.46 31 มี.ค. 2563
4 กรม.ทพ.42 31 มี.ค. 2563
5 สด.ล.พ. 31 มี.ค. 2563
6 สด.ข.ก. 31 มี.ค. 2563
7 มทบ.13 30 มี.ค. 2563
8 พล.ช. 30 มี.ค. 2563
9 กช. 30 มี.ค. 2563
10 มทบ.16 30 มี.ค. 2563