การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.22 ศม. 11 ก.ค. 2561
2 กรม.ทพ.46 3 ก.ค. 2561
3 สด.น.ภ. 2 ก.ค. 2561
4 กรม.ทพ.47 2 ก.ค. 2561
5 สด.ป.ท. 2 ก.ค. 2561
6 มทบ.24 2 ก.ค. 2561
7 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 29 มิ.ย. 2561
8 มทบ.34 29 มิ.ย. 2561
9 มทบ.23 29 มิ.ย. 2561
10 สด.ส.ค. 29 มิ.ย. 2561