การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ส.ต. 4 พ.ค. 2560
2 สด.ข.ก. 2 พ.ค. 2560
3 สด.ป.ท. 2 พ.ค. 2560
4 กรม.ทพ.22 28 เม.ย. 2560
5 มทบ.39 28 เม.ย. 2560
6 สด.ร.บ. 28 เม.ย. 2560
7 สด.ช.ม. 28 เม.ย. 2560
8 สด.อ.ด. 28 เม.ย. 2560
9 สด.ส.บ. 28 เม.ย. 2560
10 สด.พ.ร. 28 เม.ย. 2560