การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ส.ข. 28 มี.ค. 2561
2 สด.ส.ป. 28 มี.ค. 2561
3 บชร.4 28 มี.ค. 2561
4 สด.พ.ช. 28 มี.ค. 2561
5 สด.อ.ท. 28 มี.ค. 2561
6 สด.ส.ท. 28 มี.ค. 2561
7 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2561
8 มทบ.12 28 มี.ค. 2561
9 ศป. 28 มี.ค. 2561
10 มทบ.310 28 มี.ค. 2561