การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.พ.ล. 27 ก.พ. 2560
2 พล.ร.9 27 ก.พ. 2560
3 ศร. 27 ก.พ. 2560
4 สด.อ.ด. 27 ก.พ. 2560
5 สด.น.ย. 27 ก.พ. 2560
6 สด.อ.จ. 27 ก.พ. 2560
7 สด.พ.บ. 27 ก.พ. 2560
8 สด.ล.ป. 27 ก.พ. 2560
9 สด.ช.พ. 27 ก.พ. 2560
10 สด.น.ค. 27 ก.พ. 2560