การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 6 ก.พ. 2561
2 กรม.ทพ.46 31 ม.ค. 2561
3 มทบ.39 31 ม.ค. 2561
4 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2561
5 สด.น.ภ. 31 ม.ค. 2561
6 สด.ป.ท. 31 ม.ค. 2561
7 สด.พ.ร. 31 ม.ค. 2561
8 สด.ส.ค. 31 ม.ค. 2561
9 สด.น.ว. 31 ม.ค. 2561
10 มทบ.44 31 ม.ค. 2561