การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ก.พ. 2562
2 สด.ม.ส. 1 ก.พ. 2562
3 มทบ.44 31 ม.ค. 2562
4 ศสท.กส.ทบ. 31 ม.ค. 2562
5 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2562
6 สด.น.ว. 31 ม.ค. 2562
7 สด.ร.บ. 31 ม.ค. 2562
8 สด.ล.พ. 31 ม.ค. 2562
9 สด.อ.น. 31 ม.ค. 2562
10 สด.น.ภ. 31 ม.ค. 2562