การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 10 พ.ค. 2562
2 กรม.ทพ.47 3 พ.ค. 2562
3 มทบ.39 2 พ.ค. 2562
4 กรม.ทพ.22 2 พ.ค. 2562
5 รร.จปร. 30 เม.ย. 2562
6 มทบ.34 30 เม.ย. 2562
7 มทบ.44 30 เม.ย. 2562
8 สด.ข.ก. 30 เม.ย. 2562
9 กรม.ทพ.42 30 เม.ย. 2562
10 สด.บ.ร. 30 เม.ย. 2562