การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จ.จ. 11 ต.ค. 2562
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 4 ต.ค. 2562
3 สด.ย.ส. 1 ต.ค. 2562
4 สด.พ.ย. 1 ต.ค. 2562
5 สด.น.ภ. 1 ต.ค. 2562
6 มทบ.27 30 ก.ย. 2562
7 มทบ.44 30 ก.ย. 2562
8 กรม.ทพ.46 30 ก.ย. 2562
9 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 30 ก.ย. 2562
10 สด.ข.ก. 30 ก.ย. 2562