การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.22 ศม. 12 พ.ย. 2561
2 มทบ.27 1 พ.ย. 2561
3 รพ.ค่ายสุรนารี 31 ต.ค. 2561
4 มทบ.210 31 ต.ค. 2561
5 มทบ.34 31 ต.ค. 2561
6 สด.อ.บ. 31 ต.ค. 2561
7 สด.น.ว. 31 ต.ค. 2561
8 สด.น.ย. 31 ต.ค. 2561
9 สด.ม.ส. 31 ต.ค. 2561
10 กรม.ทพ.46 31 ต.ค. 2561