การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.22 4 ต.ค. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 ต.ค. 2560
3 สด.ช.ร. 2 ต.ค. 2560
4 มทบ.24 2 ต.ค. 2560
5 มทบ.34 29 ก.ย. 2560
6 สด.น.บ. 29 ก.ย. 2560
7 สด.ร.บ. 29 ก.ย. 2560
8 สด.น.ว. 29 ก.ย. 2560
9 สด.ส.บ. 29 ก.ย. 2560
10 สด.พ.ร. 29 ก.ย. 2560