กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำระหว่างวันที่ 28 - 4 มิถุนายน 2563

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
925-05-2020นายทนงค์ ภัทรไชยนันท์30-05-2020นางนงลักษณ์ สุวิทยาวัฒน์