กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำระหว่างวันที่ 19 - 26 กันยายน 2561

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
117-09-2018น.ส.ดารารัตน์ อณุกานนท์20-09-2018นายไพบูลย์ อณุกานนท์
617-09-2018นายบุญช่วย เกิดสุคนธ์22-09-2018นายจรัญ การุณยวัฒน์
717-09-2018นายคำธร ปทุมเทวาภิบาล22-09-2018นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
914-09-2018นางอรพินท์ อารีราชการัณย์20-09-2018พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์