กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำระหว่างวันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2561

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
316-07-2018นางพัชรี ประคองพันธ์22-07-2018นายสมพล ประคองพันธ์
617-07-2018นางเกศสุดา สุขสถาพร24-07-2018น.ส.พิชญ์ธร กีรติบุตร
719-07-2018นางยุภา หอมสิน24-07-2018จ.ส.อ.หญิง ชุติมา หอมสิน
918-07-2018พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์25-07-2018-
1020-07-2018นางเฉลียว สีมันตร29-07-2018พ.อ.เฉลิมพล ทิคง27-28 พักสวด