กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2560

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
916-08-2017รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ22-08-2017-22 บรรจุศพ เวลา 1930