เตรียมหลักฐาน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ กฌป.สก.ทบ. พร้อมแสดงตัว

1. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก ฯ ( นำฉบับจริงมาแสดงด้วย )
2. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก ฯ ( นำฉบับจริงมาแสดงด้วย )
3. ใบรับรองความเห็นแพทย์ ( โรงพยาบาลเอกชน หรือคลีนิคสามารถใช้ได้ )
4. เงินสดที่ค้างชำระ
5. ใบต้อนรับ ( ถ้ามี )

เอกสารที่ต้องนำมาเพิ่มเติมอื่น ๆ

  - หลักฐานเปลี่ยนชื่อ – สกุล
- ทะเบียนสมรส
- คำสั่งลาออก / เกษียณ / ให้ออก
- สมุดบัญชีธนาคารทหารไทย ( หากต้องการชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย )

กรณีผู้ประสงค์ขอคืนสภาพ ณ หน่วยภูมิภาค

  - ให้หน่วยรวบรวมรายชื่อ ผู้ที่ขอคืนสภาพเป็นสมาชิก ฯ ส่งให้ กฌป.สก.ทบ. ทราบล่วงหน้าก่อนเจ้าหน้าที่ชุดรับสมัครของ กฌป.สก.ทบ. เดินทางมาราชการ ณ หน่วยภูมิภาคตามที่กำหนด เตรียมเอกสารพร้อมแสดง ชำระเงินส่วนที่ค้างชำระ
- เจ้าหน้าที่ชุดรับสมัครจะไม่คืนสภาพการเป็นสมาชิก ฯ ให้กับผู้ที่มิได้ส่งรายชื่อให้กับ กฌป.สก.ทบ.

คืนสภาพ ณ กฌป.สก.ทบ. อนุมัติ ภายใน 5 วันทำการ
คืนสภาพ ณ หน่วยภูมิภาค อนุมัติ ภายใน 10 วันทำการ
และส่งใบเสร็จรับเงินให้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

 
 
 
เกี่ยวกับกองฌาปนกิจ สก.ทบ.  l  กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  l  กิจการฌาปนสถาน ทบ.  l  ติดต่อเรา
 จำนวนผู้เข้าชม    246155   
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
ถนนนครสวรรค์ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2654-7400