งานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นประธานอำนวยการจัดสร้าง-ส่งเสริมการศึกษา-อุปถัมภ์โรงเรียน
ชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นประธานอำนวยการจัดสร้าง-ส่งเสริมการศึกษา-อุปถัมภ์โรงเรียน
มัธยมเพชรละครวิทยา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านคลองบัว แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนมัธยมรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผู้อำนวยการศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (ศูนย์สงเคราะห์
ผู้มีรายได้น้อย) จนถึงปัจจุบัน มีครู ๑๗ คน เด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ ๔๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๓๗ มีนักเรียน นธ.ตรี ๗ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๓ รูป
นธ.โท ๙ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๗ รูป
นธ.เอก ๒ รูป สอบได้ -- รูป สอบตก ๒ รูป
พ.ศ. ๒๕๓๘ มีนักเรียน นธ.ตรี ๖ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๓ รูป
นธ.โท ๓ รูป สอบได้ -- รูป สอบตก ๓ รูป
นธ.เอก ๔ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๑ รูป
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีนักเรียน นธ.ตรี ๖ รูป สอบได้ ๕ รูป สอบตก ๑ รูป
นธ.โท ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
นธ.เอก ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก -- รูป
นธ.๓ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก -- รูป
พ.ศ. ๒๕๔๐ มีนักเรียน นธ.ตรี ๑๒ รูป สอบได้ -- รูป สอบตก -- รูป
นธ.โท ๖ รูป สอบได้ -- รูป สอบตก -- รูป
นธ.เอก ๓ รูป สอบได้ -- รูป สอบตก -- รูป
นธ.๓ ๖ รูป สอบได้ -- รูป สอบตก -- รูป
นธ.๖ ๑ รูป สอบได้ -- รูป สอบตก -- รูป

งานเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๒๙ มีการจัดกิจกรรมบวชเนกขัมมจาริณี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และในวันพ่อ
แห่งชาติ มีประชาชนร่วมกิจกรรมครั้งละ ๓๐๐-๕๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน
- จัดบวชเนกขัมมจาริณี และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธี
ภิกษุสามเณร ๑๐๐ รูป ประชาชน ๑,๐๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน
- จัดเวียนเทียนเนื่องในวันอัฐมีบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณร
๑๐๐ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน
- จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณร
๑๐๐ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน
- มีการอบรมพระภิกษุสามเณร คือ หลังการทำวัตรสวดมนต์และในวันปาฏิโมกข์
- มีกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อนในเขตชุมชนทุกปี
- ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมแก่
นักเรียน
- มีผู้มาทำบุญเป็นประจำอยู่วัด ประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ คน

งานสาธารณูปการ

พ.ศ. ๒๕๓๑ ปรับปรุงพื้นที่ทำทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้วัด กว้าง ๔๐ ซ.ม. ยาว
๒๒๓ เมตร ลึก ๖๐ ซ.ม. สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาท-
ถ้วน)
- ปลูกต้นไม้ บริเวณรอบกำแพงอุโบสถชั้นนอก จำนวน ๑๐๐ ต้น สิ้นเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
- สร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕๐ เมตร ๔ ห้อง
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
- สร้างถนนภายในวัด ยาว ๓๔๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทเศษ)
พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๔๗ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ชั้น แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๖ เมตร กว้าง ๕ เมตร จำนวน ๒๔ ห้อง
สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๘๕๐,๐๐๐ (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๐ สร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๕ เมตร กว้าง ๒ เมตร จำนวน ๒๔ ห้อง
สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- สร้างกุฏิแม่ชีคอนกรีตเสริมเหล็กผสมไม้ ยาว ๓๐ เมตร กว้าง ๗ เมตร จำนวน
๑๔ ห้อง สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นที่ พระปลัด ฐานานุกรมใน พระปราจีนมุนี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นที่ พระครูศัพทสุนทร ฐานานุกรมใน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

 

 
 
เกี่ยวกับกองฌาปนกิจ สก.ทบ.  l  กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  l  กิจการฌาปนสถาน ทบ.  l  ติดต่อเรา
 จำนวนผู้เข้าชม    253703   
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
ถนนนครสวรรค์ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2654-7400