พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมีนาคม 2564

260 บาท
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สป. 10 ก.พ. 2564
2 กง.ทหาร 29 ม.ค. 2564
3 พบ. 28 ม.ค. 2564
4 พัน.ขกท. 28 ม.ค. 2564
5 วพม. 28 ม.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ท. เที่ยง หัสดินรัตน์ พลตรี สุรชาย หัสดินรัตน์ 214,591.00 22 ก.พ. 2564
2 ร.อ.หญิง ประเสริฐ พนาเวศร์ พ.อ.หญิง ชดาษา พนาเวศร์ 214,647.50 22 ก.พ. 2564
3 ร.อ. สมหวัง มั่นศรีจันทร์ น.ส. ศศิมาภรณ์ มั่นศรีจันทร์ 45,651.50 22 ก.พ. 2564
4 ร.อ. สมหวัง มั่นศรีจันทร์ นาง พัชรา มั่นศรีจันทร์ 169,000.00 22 ก.พ. 2564
5 ร.ต. อาเสี่ย ชาติทหาร นาย วุฒินันท์ ชาติทหาร 214,648.00 22 ก.พ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 16 ก.พ. 2564
2 กรม ทพ.48 3 ก.พ. 2564
3 กรม ทพ.47 1 ก.พ. 2564
4 กรม ทพ.46 29 ม.ค. 2564
5 สด.จว.บ.ร. 29 ม.ค. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. นพดล ปัพรังศรี น.ส. ปวีณ์วรรณ รุ่งเรือง 107,198 มทบ.13 22 ก.พ. 2564
2 พ.ท. นพดล ปัพรังศรี น.ส. นิชาภา ปัพรังศรี 107,198 มทบ.13 22 ก.พ. 2564
3 ร.อ. บุญช่วย เอิบฤทัย นาย อรรถพนธ์ เอิบฤทัย 214,593 มทบ.39 22 ก.พ. 2564
4 ร.ต. ละออ งามเนตร์ นาง อำพร หว้ามุข 214,628 มทบ.13 22 ก.พ. 2564
5 ร.ต. ทิว ปานช้าง นาง บังอร ปานช้าง 214,628 มทบ.13 22 ก.พ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลา 21 มกราคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 198 725 471,734 472,657 21 ม.ค. 64
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 849 849
ถึงแก่กรรม - 4 516 520
ถอนสภาพ - - 696 696
คืนสภาพ - - 359 359
ยอดยกไป มี.ค.64 198 721 471,730 472,649 ณ 20 ก.พ. 64


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ม.ค. 64 จำนวน 472,657 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.พ. 64 จำนวน 472,649 ราย      ลดลง      8      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn