แผนที่ตั้งโดยสังเขป

ฌาปนสถาน ทบ. วัดอาวุธสิกตารามตั้งอยู่เลขที่ 436 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 72 (ซอยวัดอาวุธ) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2435-1752 , 0-2435-1753 .