คำถาม
สอบถามข้อมูลครับ
ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อแล้วแต่ในระบบยังเป็นชื่อเดิม ไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไรครับ
จากคุณ ร.ท.พัฒนพงษ์ โพยมชัชวาล สังกัด ร.14 08/06/2020 10:28:31
คำตอบ
สมาชิกสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อได้ที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานภาพสมาชิกได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com โดยใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
ตอบโดย admin 08/06/2020 13:52:55