คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล และผู้รับเงิน
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล เดิม จ.ส.อ.สำเริง ไชยเววา แก้ไขเป็น ร.ต.ธันณัช ชัยรัฐฐา และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน จากเดิม นายเปิ้น ไชยเววา เป็น นายภูทรัพย์ ไชยเววา
จากคุณ ร.ต.ธันณัช ชัยรัฐฐา เลขทะเบียนสมาชิก 5410015082 18/08/2020 13:20:17
คำตอบ
สมาชิกเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง โดยยื่นเรื่องได้ที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ สกุล / เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 18/08/2020 14:29:06