คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์,ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อ
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกเลขที่ ต121119/29 ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ จากเดิม นายชะลอม สากระแสร์ เนื่องจากเสียชีวิตแล้ว แก้ไขเป็น นางอุบลวรรณ สากระแสร์ ความเกี่ยวข้องเป็น ภรรยา บ้านเลขที่ 258/1/30 ม.2 ถนนค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 และขอเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม นางอุบลรัตน์ สากระแสร์ เลขทะเบียนสมาชิก 5406007359 เป็น นางอุบลวรรณ สากระแสร์ และขอเปลื่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อ จากเดิม เลขที่ 258/2/271 ม.2 ถนนค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.มือง จ.พิษณุโลก 65000 เป็น บ้านเลขที่ 258/1/30 ม.2 ถนนค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จากคุณ พ.ต.สุชาติ สากระแสร์ เลขทะบียนสมาชิก ต.121119/29 25/10/2020 09:10:22
คำตอบ
- การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
- สมาชิกเปลี่ยนชื่อ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 26/10/2020 14:23:50